Povrat PDV-a kupcima stranim državljanima za dobra i usluge u Hrvatskoj

Povrat PDV-a kupcima stranim državljanima za dobra i usluge u Hrvatskoj

Kupci (putnici) koji u RH nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište a koji kupljena dobra izvezu u inozemstvo pod određenim uvjetima imaju pravo tražiti povrat PDV-a koji im je zaračunao prodavatelj. Kupci mogu povrat PDV-a ostvariti izravno kod prodavatelja ili putem posrednika.

Uvjeti za povrat PDV-a u putničkom prometu

1) Povrat mogu ostvariti putnici odnosno kupci koji nemaju uobičajeno boravište ili prebivalište u RH, a to dokazuju putovnicom ili osobnom iskaznicom. Pravo povrata PDV-a odnosi se na sva kupljena dobra u RH osim naftnih derivata.

2) Ukupna vrijednost kupljenog dobra s porezom na dodanu vrijednost po jednom računu mora biti veća od 740 kuna.

3) Dobro mora biti prevezeno u inozemstvo prije isteka roka od tri mjeseca od datuma koji je naveden na računu.

4) Treba postojati dokaz o izvozu, izvorni račun, obrazac PDV-P potvrđen u carinarnici, i to na području na kojem su dobra iznesena iz RH.

Svi ti uvjeti moraju biti ispunjeni da bi kupac mogao ostvarit pravo povrata PDV-a. Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV-a i ako u njegovo ime netko drugi preveze kupljeno dobro iz RH u inozemstvo. A navedena dobra također se mogu izvesti iz RH i poštom ili na neki drugi način. Bez obzira na način na koji određeno dobro otpremimo iz RH, nužno je ovjeriti obrazac PDV-P.

Primjer: povrat PDV-a na ugrađene rezervne dijelove kupcima u putničkom prometu

U praksi se često postavlja pitanje je li moguće kupcima koji u RH nemaju boravište ni prebivalište vratiti PDV na osnovi obavljene usluge popravka i isporučenih rezervnih dijelova. Na temelju čl. 13. st. 1. t. 4. Zakona o PDV-u propisano je da se kupcu koji u RH nema uobičajeno boravište ni prebivalište PDV može vratiti samo za kupljena dobra ako je ukupna isporuka veća od 740 kn, što u praksi znači da na isporučene usluge nema mogućnosti povrata PDV-a. To potvrđuje i odredba čl. 5. st. 4. t. 3.c Zakona o PDV-u koja kaže da se servisne usluge koje se obavljaju na pokretnim dobrima oporezuju prema mjestu gdje je usluga obavljena.

Budući da je usluga obavljena u RH, na servisne usluge serviser treba obračunati PDV, ali PDV iz tih usluga ne može se vratiti. Iz navedenih odredbi jasno je da je PDV moguće vratiti samo za ugrađene dijelove, ali ne i na uslugu te prodavatelj kupcu treba izdati račun posebno za ugrađene dijelove, a posebno za uslugu. Ta činjenica također određuje da serviser ujedno mora biti registriran i za trgovinu na malo kako bi mogao izdati račun za rezervne dijelove.

Jedan od temeljnih uvjeta za oslobođenje od PDV-a jest da dobro treba dati na uvid carinarnici pri izvozu spomenutih dobara i da spomenuta dobra nisu rabljena u RH. O tom vrlo zahtjevnom i kompliciranom području oporezivanja 2003. godine očitovalo se i Ministarstvo financija – prema čl. 124. st. 1. toč. 4. Pravilnika o PDV-u, carinarnica je obvezna prije ovjere obrasca PDV-P utvrditi jesu li kupljena dobra rabljena u RH ili ne.

Isplata povrata PDV-a kupcu u putničkom prometu

Kupcu ili podnositelju zahtjeva obavit će se povrat PDV-a ako u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa dostavi ovjereni izvorni obrazac PDV-P prodavatelju od kojega je kupio dobro. Ovjereni obrazac predstavlja zahtjev za povrat PDV-a, a može ga dostaviti osobno kupac ili ga poslati poštom. Ako kupac ili podnositelj zahtjeva osobno podnese zahtjev, povrat poreza obavlja se u kunama gotovinskom isplatom ili isplatom na račun koji navede kupac ili podnositelj. Ako se isplata obavlja u gotovini, prodavatelj je obvezan isplatu obaviti odmah nakon primitka zahtjeva, a ako se isplaćuje na račun, onda je rok 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Podijeli

Odgovori

Top