Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Kako klasificirati dugotrajnu imovinu koja je namijenjena prodaji?

Dugotrajna imovina koja je namijenjena prodaji se treba reklasificirati iz dugotrajne u kratkotrajnu imovinu te se odvojeno prikazivati u bilanci poduzeća. Samim time prestaje se obračunavati amortizacija za tu imovinu.

Također, postoje određeni kriteriji koji trebaju biti zadovoljeni da bi se dugotrajna imovina namijenjena prodaji klasificirala kao kratkotrajna imovina, a oni su:

Raspoloživost za tranutačnu prodaju
Obavljanje prodaje unutar jedne godine od datuma bilance
Prodaja mora biti vrlo vjerojatna (treba postojati plan za prodaju imovine, pokrenuti aktivni program pronalaženja kupca i izvršenja plana te aktivno nuditi imovinu po opravdanoj cijeni u odnosu na tekuću fer vrijednost imovine).

Dugotrajna imovina kupljena za daljnju prodaju – MRS 2 ili MSFI 5?

Ukoliko se dugotrajna imovina kupuje s namjerom da se u budućnosti proda, vrlo je upitno kako to klasificirati. Naime, ukoliko je to osnovna djelatnost nekome, tada će se ta imovina klasificirati kao zaliha (prema MRS-u 2), a ako se dugotrajna imovina kupuje radi povećanja njezine tržišne vrijednosti te se planira prodati unutar godine dana i ako su svi uvjeti za to zadovoljeni, tada će se ta imovina klasificirati kao dugotrajna imovina koja je namijenjena prodaji prema MSFI-ju 5.

Kako utvrditi vrijednost?

Vrijednost dugotrajne imovine namijenjene prodaji utvrđuje se prema knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti koju treba umanjiti za troškove prodaje (trošak pripreme imovine za prodaju, trošak oglašavanja prodaje, trošak procjenitelja i sl.), ovisno o tome koja je vrijednost niža. U nastavku je to potkrijepljeno primjerima.

Primjer 1. Društvo „AB“ d.d. u vlasništvu ima specijalizirani stroj čiji je trošak nabave 5.000.000 kn, a ispravak vrijednosti 2.500.000 kn na dan 31.12.2013.god. Uprava društva odlučila je prodati stroj u 2014. godini, stoga se stroj klasificira kao dugotrajna imovina namijenjena prodaji. Fer vrijednost umanjena za troškove prodaje iznosi 3.000.000 kn. Specijalizirani stroj prodan je 12. veljače 2014. godine te je izdan račun kupcu na 3.500.000 kuna, od čega je PDV 700.000 kuna.

S obzirom da je knjigovodstvena vrijednost 2.500.000 kn, a fer vrijednost umanjena za troškove prodaje 3.000.000, vrijednost imovine utvrđuje se prema onoj koja je niža (knjigovodstvena). Društvo je ostvarilo prihod od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 300.000 kn (iznos računa od 3.500.000 umanjujemo za iznos vrijednosti dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2.500.000 te iznosa PDV-a od 700.000 kn).

Primjer 2: Društvo „XY“ d.d. ima u vlasništvu opremu čiji je trošak nabave 300.000 kn, a ispravak vrijednosti 250.000 kn na dan 31.12.2013. god. Uprava društva je donijela odluku o prodaji opreme u 2014. godini. Fer vrijednost umanjena za troškove prodaje iznosi 40.000 kn. Oprema je prodana 15.3.2014. godine te je kupcu izdan račun na 37.500 kn, od čega je PDV 7.500 kn.

U ovom primjeru vrijednost imovine određuje se prema fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje zato što je ona niža (300.000-250.000=50.000 à knjigovodstvena vrijednost, 40.000 à fer vrijednost). Društvo ostvaruje gubitak, odnosno rashod od prodaje dugotrajne imovine namijenjene prodaji (vrijednost imovine = 40.000 kn, potraživanje od kupaca = 37.500 kn, obveza za PDV = 7.500 kn à rashod od prodaje dugotrajne imovine = 10.000 kn).

Zaključak

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je ona imovina čiju vrijednost društvo namjerava nadoknaditi prodajom (a ne uporabom) unutar godine dana od datuma bilance. Da bi se ta imovina prodala, treba biti zadovoljeno nekoliko ključnih kriterija. Ona se zasebno iskazuje u bilanci poduzeća u okviru kratkotrajne imovine. U trenu reklasifikacije iz dugotrajne u kratkotrajnu imovinu prestaje se obračunavati amortizacija.

Također, u praksi se vrlo često susrećemo sa situacijom da društva dugotrajnu imovinu namijene za prodaju u svrhu manipulacije financijskim izvještajima. Naime, ukoliko neku dugotrajnu imovinu namijenimo za prodaju, te se ona počne klasificirati kao kratkotrajna imovina, pokazatelji likvidnosti će se znatno poboljšati.

Dugotrajna imovina koja je namijenjena otpisu, koja je izamortizirana ili izvan uporabe, ne može se klasificirati kao imovina namijenjena prodaji.

Mjeri se po nižoj vrijednosti između knjigovodstvene vrijednosti i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Razlika između knjigovodstvene i fer vrijednosti mora se priznati kao rashod od smanjenja vrijednosti imovine. Ukoliko naknadno dođe do povećanja fer vrijednosti, tada društvo ostvaruje prihod razdoblja. Kad je realizirana prodaja imovine, prihod ili rashod od prodaje imovine priznaje se prema neto načelu, na način da se od prodajne cijene oduzima knjigovodstvena vrijednost. Prihodi i rashodi povezani s dugotrajnom imovinom koja je namijenjena prodaji iskazuju se zasebno u računu dobiti i gubitka.

______________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Podijeli

Odgovori

Top