Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Financije

Kako analizirati financijske izvještaje?

Analiza financijskih izvještaja usmjerena je na kvantitativne financijske informacije i zbog toga se često naziva još i financijskom analizom. Analiza financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika, pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja obrađuju u informacije pomoću kojih možemo donositi odluke o upravljanju.

Analiza financijskih izvještaja usmjerena je na kvantitativne financijske informacije i zbog toga se često naziva još i financijskom analizom. Analiza financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika, pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja obrađuju u informacije pomoću kojih možemo donositi odluke o upravljanju.

Pojam, vrste i sadržaj financijskih izvještaja

Financijsko izvještavanje predstavlja završni korak u računovodstvenom procesu.Financijski izvještaji sastavljaju se na kraju poslovne godine, a koji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika.

Prema Zakonu o računovodstvu, temeljni godišnji financijski izvještaji su:

1. bilanca,

2. račun dobiti i gubitka,

3. izvještaj o novčanom tijeku,

4. izvještaj o promjenama kapitala i

5. bilješke uz financijske izvještaje.

Cilj financijskih izvještaja je da oni moraju zadovoljavati informacijske potrebe korisnika financijskih izvještaja, tj. ponajprije donositelja odluka.

Svrhu financijskih izvještaja je korisnicima učiniti informacije dostupne o financijskom položaju, uspješnosti i novčanom tijeku društva za godišnje poslovanje. Dobivene informacije korisnici rabe za donošenje odluka o daljnjim odnosima s društvom.

Pojam i značenje analize financijskih izvještaja

Analiza  financijskih izvještaja je orijentirana na vrijednosne ili novčane podatke i informacije i u uskoj je svezi s financijskih upravljanjem, upravljačkim računovodstvom i financijskim računovodstvom.

Da bi financijski izvještaji ispunili navedene ciljeve i svrhu moraju biti objektivni i realni, što se osigurava njihovom revizijom, koju provode neovisni revizori. Osim pretpostavljene realnosti i objektivnosti, financijski izvještaji trebaju se pripremiti i staviti na raspolaganje pravodobno kako bi se ispunili utvrđeni ciljevi i svrha izvještavanja.

1.1. Pokazatelji analize financijskih izvještaja

Pokazatelji analize financijskih izvještaja, koji se temelje na analizi bilance i računa dobiti i gubitka, uobičajeno se klasificiraju na sljedeći način:

1. Pokazatelje likvidnosti – pokazuju sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.

2. Pokazatelji zaduženosti – pokazuju u kojoj mjeri se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava.

3. Pokazatelji aktivnosti – pokazuju uspješnost upotrebe raspoloživih resursa.

4. Pokazatelji ekonomičnosti – pokazuju odnos iskazanih prihoda i rashoda, odnosno koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.

5. Pokazatelji profitabilnosti – pokazuju sposobnost povrata uložene imovine i vlastitog kapitala.

6. Pokazatelji investiranja – pokazuju uspješnost ulaganja u redovne dionice.

Kako bi stekli jasniju sliku o uspješnosti poslovanja i financijskom stanju poduzetnika, prilikom financijske analize poželjno je raspolagati s financijskim pokazateljima kroz više obračunskih razdoblja. Međutim, također treba staviti naglasak na odnos ostvarenih pokazatelja i planiranih, te, usporediti ih sa prosjekom gospodarstva, te, prosjekom konkurenata na tržištu. Za pravilnu interpretaciju pokazatelja i ocjenu poslovanja i financijskog stanja društva neophodno je poznavati i teorijski poželjne veličine, uz uvažavanje posebnosti pojedine djelatnosti.

Temeljni kriterij dobrog poslovanja su kriterij sigurnosti i kriterij uspješnosti.

– Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti i aktivnosti- pokazatelji sigurnosti poslovanja

– Pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti, investiranja i aktivnosti – pokazatelji uspješnosti poslovanja.

Objasnit ćemo izračun najvažnijih pokazatelja i njihovo tumačenje:

Koeficijent trenutne likvidnosti: pokazuje kolika je pokrivenostkratkoročnih obveza likvidnom kratkotrajnom imovinom, odnosnono včanim sredstvima. Smatra se da ovaj koeficijent ne bi trebao bitimanji od 0,10, odnosno 10%.  ( novac / kratkoročne obveze)

Koeficijent zaduženosti nam govori o odnosu duga i imovine. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 50% (0,5) ili manja.(uk obveze/uk. imovina)

Pokazatelji  aktivnosti poznati su i kao koeficijenti obrtaja; općenito pravilo govori kako je bolje da je koeficijent obrta što veći broj, tj. da je vrijeme vezivanja ukupne i pojedinih vrsta imovine što kraće.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihod / ukupna imovina)

Koeficijent obrtaja potraživanja (prihod od prodaje / potraživanja)

Trajanje naplate potraživanja u danima =365 dana/Koeficijent obrta potraživanja

Pokazatelji ekonomičnosti izračunavaju se na temelju računa dobiti i gubitka. Mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ukoliko je vrijednost pokazatelja ekonomičnosti manja od 1, to znači da poduzeće posluje s gubitkom.

 Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Ukupni prihodi / ukupni rashodi)

Pokazatelji profitabilnosti su odnosi koji povezuju profit s prihodima iz prodaje i investicijama, a ukupno promatrani pokazuju ukupnu učinkovitost poslovanja poduzeća.

EBITDA marža ( (poslovni prihodi – poslovni rashodi) + amortizacija/poslovni prihodi)

Rentabilnost vlastitog kapitala(ROE) (neto dobit / vlastiti kapital)

Koeficijent financijske stabilnosti treba biti manji od 1 jer se iz dijela dugoročnih izvora mora financirati kratkotrajna imovina (npr. zalihe). Ako je veći od 1 znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih izvora. (dug. imovina/(kapital+dug.obveze)

Pokazatelji investiranja služe za mjerenje uspješnosti ulaganja uredovne (obične) dionice poduzeća. Za izračunavanje ovih pokazatelja, osim podataka iz financijskih izvještaja, potrebni su i podaci o dionicama, posebice o broju i tržišnoj vrijednosti dionica.

Dobit po dionici (EPS) neto dobit / broj dionica

Dividenda po dionici (DPS) dio neto dobiti za dividende/broj dionica

_______________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.