Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Kako ostvariti pravo na novčanu naknadu na burzi?

Početkom rujna 2012. godine na evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirano je 300.685 osoba. Nezaposlenost u Hrvatskoj rast će do sredine sljedeće godine, nedavno je najavljeno. Evo što sve morate znati o ostvarivanju prava na novčanu naknadu?

Početkom rujna 2012. godine na evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirano je 300.685 osoba. Nezaposlenost u Hrvatskoj rast će do sredine sljedeće godine, nedavno je najavljeno. Evo što sve morate znati o ostvarivanju prava na novčanu naknadu?

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirana nezaposlenost iznosi ukupno: 298.690, žena 158.038 a osoba bez radnog iskustva 55.833.  Nezaposlenih među mladima do 24 godine je 54.712. Kosinika novčanih naknada je ukupno 66.880.

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu mora:

ispuniti uvjet prethodnog rada,

radni odnos ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom,

u zakonskom roku se mora prijaviti nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Prethodni rad

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Rok za prijavu i podnošenje zahtjeva

Nezaposlena osoba mora se u roku od 30 dana od prestanka radnog prestanka odnosa bolovanju, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa prijaviti Zavodu, te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

Temelj prestanka radnog odnosa

Zakonom su taksativno navedeni slučajevi prestanka radnog odnosa, odnosno službe, kad nezaposlena osoba ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu.

Nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako je radni odnos odnosno služba prestala:

zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,

pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa,

zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit,

zbog povrede obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) kao i zbog teške povrede radne obveze (izvanredni otkaz), odnosno službene dužnosti,

zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe, ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos prestao na neki od gore navedenih načina.

Iznimno, pripada pravo na novčanu naknadu nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos, odnosno služba pisanim sporazumom, ako je do prestanka radnog odnosa, odnosno službe, došlo zbog premještaja bračnog druga u drugo mjesto prebivališta po posebnim propisima, te promjene prebivališta iz zdravstvenih razloga.

Visina novčane naknade

Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe. U osnovicu ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima. Ako se osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi prema plaći, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice.

Pravo na razliku do utvrđene visine novčane naknade ima nezaposlena osoba koja je stekla pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kao i osoba koja je ostvarila naknadu po posebnom propisu u iznosu nižem od utvrđene novčane naknade.

Utvrđena novčana naknada ostvaruje se u utvrđenoj visini za cijelo razdoblje trajanja prava.

Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu.

Minimalna plaća za razdoblje od 01. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj iznosi 2.814,00 kuna (”Narodne novine”, br. 58/11., 60/11.).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za 2011. godinu iznosila je 5.441 kuna („Narodne novine“, br. 30/12)

Trajanje novčane naknade

Nezaposlena osoba, ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu, ostvaruje pravo na novčanu naknadu od 90 dana za ispunjenje minimalnog uvjeta, do 450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.

90 dana ako je provela na radu od 9 mjeseci do 2 godine,

120 dana ako je provela na radu više od 2 godine,

150 dana ako je provela na radu više od 3 godine,

180 dana ako je provela na radu više od 4 godine,

210 dana ako je provela na radu više od 5 godina,

240 dana ako je provela na radu više od 6 godina,

270 dana ako je provela na radu više od 7 godina,

300 dana ako je provela na radu više od 8 godina,

330 dana ako je provela na radu više od 9 godina,

360 dana ako je provela na radu više od 10 godina,

390 dana ako je provela na radu više od 15 godina,

420 dana ako je provela na radu više od 20 godina,

450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.

Izuzetak od ovog pravila jesu:

Nezaposlene osobe koje su provele na radu 32 godine i kojima nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno dok ne nastupi neki od slučajeva propisan Zakonom za prestanak prava na ovu naknadu.

Jednokratna isplata novčane naknade

Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti novčana naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu radi:

– otvaranje obrta, odnosno samostalne djelatnosti,

– zapošljavanje u trgovačkom društvu u kojem ima najviše 25% udjela,

– stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu.

Obustava novčane naknade

Korisniku prava na novčanu naknadu naknada se obustavlja:

za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

ako se ne javi Zavodu jedanput mjesečno,

za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka,

u tijeku izdržavanja kazne zatvora do 3 mjeseca,

za vrijeme pritvora,

za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu.

Prestanak prava na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako:

zasnuje radni odnos

istekne za koje je imala pravo na novcanu naknadu

obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi

registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

postane predsjednik ili član uprave društva,

registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju

zaposli se prema posebnim propisima,

ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja mu se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade

ima utvrđenu opću nesposobnost za rad,

ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od 3 mjeseca,

navrši 65 godina života,

odbije se uključiti u obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Zavod ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje,

se ne javi Zavodu u dva uzastopna mjeseca, a ne obavijesti Zavod o opravdanim razlozima nejavljanja,

ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad,

odjavi se s evidencije

ne prihvati zaposlenje ili svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca,

Ponovno stjecanje prava na novčanu naknadu

Po iskorištenosti novčane naknade nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjete za stjecanje prava na novčanu naknadu (prethodni rad, da radni odnos ne prestane njenom krivnjom ili voljom, te prijava Zavodu u zakonskom roku).

Ako je prestala novčana naknada zbog ponovnog zapošljavanja prije isteka vremena, u slučaju ponovne nezaposlenosti produžava se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko je preostalo za primanje te naknade i u utvrđenoj visini.

Iznimno, osobi koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno dok ne nastupi neki od slučajeva propisanih Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu, a koja se zaposlila duže od tri mjeseca, nastavlja se isplaćivane novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje naknade i u visini utvrđenoj prema novoj osnovici, ako je to za nju povoljnije.

Kod ponovnog stjecanja prava na novčanu naknadu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu.

Produženje novčane naknade

Trajanje prava na novčanu naknadu iz članka 44. stavka 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) može se produžiti nezaposlenoj osobi ako:

1) je u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci,

2) je u cijelosti iskoristila pravo na novčanu naknadu utvrđenu na temelju Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.).

Pravo na novčanu naknadu produžava se nezaposlenoj osobi koja ispunjava navedene uvjete u trajanju od:

1) 30 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 360 do 450 dana,

2) 60 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 270 do 330 dana,

3) 90 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 180 do 240 dana,

4) 120 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 90 do 150 dana.

Visina produžene novčane naknade utvrđuje se u visini 35% od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade, a ne može biti viša od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba može podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti vođenja u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci. Nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci, a korisnik je prava na novčanu naknadu u trajanju dužem od 360 dana, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

Nezaposlenoj osobi pravo na produženje novčane naknade pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Produženje novčane naknade nezaposlenim osoba, ženama, kojima je pravo na novčanu naknadu priznato do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja neke druge zakonom propisane okolnosti za prestanak prava na novčanu naknadu

Nezaposlenoj osobi, ženi, koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu do zaposlenja ili nastupanja neke od okolnosti propisane zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu, produžit će se pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava za starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 121/10.), ako ispunjava uvjet ostvarenog mirovinskog staža propisanog člankom 26. i 27. tog Zakona.Nezaposlena osoba, žena, kojoj do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 25/12.) odnosno do 07.03.2012. nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

Nezaposlena osoba, žena, kojoj je do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 25/12.) odnosno do 07.03.2012., isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 25/12.), pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člankom 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 121/10.)

Navedena novčana naknada utvrđuje se u visini koja je isplaćivana korisniku novčane naknade u trenutku isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

HZZ


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.