Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Edukacija

Poslovni englesko-hrvatski rječnik – pregled najvažnijih pojmova

Ovladavanje osnovama poslovnog engleskog jezika, osnovnim ekonomskim izrazima i poslovnom komunikacijom na engleskom jeziku uvjet je bez kojega se danas ne može uspjeti. Globalizacija je svijet učinila velikim selom, a kako biste bili konkurentni na tržištu i uspješno pregovarali s kolegama obrtnicima i poduzetnicima, morate savršeno poznavati poslovnu terminologiju. Evo malog rječnika koji će vam to omogućiti…

Ovladavanje osnovama poslovnog engleskog jezika, osnovnim ekonomskim izrazima i poslovnom komunikacijom na engleskom jeziku uvjet je bez kojega se danas ne može uspjeti. Globalizacija je svijet učinila velikim selom, a kako biste bili konkurentni na tržištu i uspješno pregovarali s kolegama obrtnicima i poduzetnicima, morate savršeno poznavati poslovnu terminologiju. Evo malog rječnika koji će vam to omogućiti...

A
abacus – abakus, računaljka s kuglicama
account – račun, obračun, žiroračun
accountant – računovođa
account manager – menadžer zadužen za klijente
accumulation – akumulacija, prikupljanje kapitala
achievement – postignuće
administration – administracija
advertising – oglašavanje, reklamiranje
advance payment – akontacija, unaprijed plaćen postotak iznosa posla
affiliate – podružnica
agency – agencija
agenda – plan
all inclusive – sve uključeno
allocate – alokacija, raspodjela
amortization – amortizacija
annuity – anuitet, isplata u pravilnim vremenskim razmacima
analyst – analitičar
apanage – apanaža, godišnji prihod
appreciation – aprecijacija, povećanje vrijednosti
aquis communitare (franc.) – pravna stečevina
arbitration – arbitraža; zarada na istom dobru na različitim tržištima razlikom u cijeni
assets – aktiva
attachment – privitak
authentication – ovjera
avis (franc.) – mišljenje

B
b2b (business-to-business) – tržište industrijske potrošnje
baby bond – izraz za emisije obveznica s nižom nominalnom vrijednošću
back up – sigurnosna kopija
background – zaleđe (prijašnje radno iskustvo)
balance sheet (balance of accounts) – bilanca
banner – format oglasa na internetu
bankruptcy – bankrot
basic – osnovno (temeljno)
BCA matrix (Boston consultant group) – BCA matrica
bear market – tržište medvjeda (tržište na kojemu cijene određenih grupa vrijednosnih papira padaju ili se očekuje pad)
benchmarking – metoda poboljšanja kvalitete temeljena na usporedbi s tržišnim liderom
benefit – korist
BI (business intelligence) – poslovna inteligencija
bid bond – garancija pri izvoznom financiranju
bill board – plakatna površina 4×3 ili 8×3 m
blue chip dionica – redovna dionica najviše kvalitete
bluetooth – bežična povezivost kratkog dometa
boarding – ukrcaj
bookmark(er) – straničnik, obilježivač
bottom line – zaključak (podvući crtu)
brainstorming – pretresanje, nabacivanje ideja
brand – prepoznajnica, prepoznatljiva tržišna marka
brand awareness – svijest o marki
brand equity – tržišna vrijednost marke
brand personality – osobnost marke
branding – stvaranje brenda
briefing – izvještavanje
broadband – širokopojasni pristup internetu
browser – preglednik
bubble efect – efekt mjehurića
bug – pogreška u programu
bull market – tržište bikova (tržište s tendencijom rasta cijena, kamatnih stopa ili tečajeva)
bullying – zlostavljanje među vršnjacima
business – posao
businessman – poslovni čovjek, poslovnjak
business casual – poslovno-ležerni stil odijevanja
business ethic – poslovna etika
butterfly effect – efekt leptira; teorija o velikim posljedicama zbog gotovo beznačajnog uzroka

C
call market – tržište na kojem se vrijednosni papiri skupljaju postupno, a prodaju u određenom trenutku
capital – kapital, imovina
career day – dan karijera
case study – analiza slučaja
cash desk (cash office) – blagajna
cash flow – tok novca
casting – audicija
casual – ležerno
catering – priprema i dostava hrane i pića
CEFTA (Central European Free Trade Agreement) – Srednjoeuropski sporazum o ekonomskoj suradnji
cedent, transferor – cedent, osoba koja ustupa cesiju (potraživanje) trećoj strani
certificate – certifikat, ovjera, potvrda
chain of supply – lanac nabave
chairman – predsjedavajući, predsjedatelj
change management – upravljanje promjenama
check-in – prijava
city break – kratko putovanje
cluster – klaster, skupina, nakupina
CMS (content management system) – sustav za upravljanje sadržajem
coalition – koalicija
coffee break – stanka za kavu
compounding – ukamaćivanje
conference call – konferencijski poziv
consulting – savjetovanje
controling – upravljanje poslovnim rezultatima
copy-paste – kopirati i zalijepiti
copywritter – osoba zadužena za osmišljavanje tekstova i poruka
core business – osnovna djelatnost
corporate development manager – menadžer razvoja
cost benefit analiza – analiza troškova i koristi
costumer oriented – usmjeren na kupca
customs duty, duty – carina
currency – valuta neke države
currency clause – valutna klauzula
curve – krivulja

D
DAX – indeks cijena dionica na frankfurtskoj burzi
data – podaci
day order – dnevni nalog
day trader – osoba koja se bavi prodajom/kupnjom dionica na dnevnoj bazi
deadline – rok
deal – dogovor
dealer – (pre)prodavač
deficit (deficiency, shortage) – deficit, manjak
delivery on demand – dostava na zahtjev
deposit – ulog
depreciation – deprecijacija, rušenje vrijednosti novca
derivates – derivati, financijske izvedenice
desk – središnje mjesto u redakciji
desktop – radna površina na ekranu
developer/developing – razvojni programer/razvijanje
dial up – biranje (telefonskog broja)
dividend – prihod od ulaganja
directory – imenik
display – zaslon, predočnik
diversification – diverzifikacija; proširenje asortimana u prodaji i proizvodnji; smanjenje rizika ulaganjem u različite investicije
document flow – upravljanje tokom dokumenata
downloadiranje – preuzimanje
downsizing – smanjivanje
draft – nacrt
drag&drop – povuci i ispusti
dress code – kodeks odijevanja
drive in – osim za fast food postoji i za bankomate
due dilligence – dubinska analiza kompanije
dumping – prodaja ispod cijene proizvodnje

E
earnings – dobit, zarada
ebit – dobit prije odbitka kamata i poreza
econometrics – ekonometrija, ekonomska grana znanosti bazirana na matematici i statistici
economics – ekonomska znanost
efficiency – učinkovitost
e-mail – elektronička pošta
employee – zaposlenik
employer – poslodavac
employability – mogućnost zapošljavanja na tržištu
enterprise – poduzeće; pothvat
equity manager – upravitelj kapitalom
estate – imovina
euro – valutna jedinica europske monetarne unije
eurostat – europski statistički ured
event – događaj, domjenak, zabava
event managment – tvorci, kreatori događaja
exam – ispit
exchange rate – devizni tečaj
executive – direktor
exploration – istraživanje

F
fact – činjenica
factoring – prodaja potraživanja trećoj osobi zbog likvidnosti
fancy – otmjeno, pomodno
fast food – brza prehrana
favourites – omiljene (npr. internetske stranice)
FAQ (frequently asked questions) – najčešće postavljena pitanja
FDI (foreign direct investment) – izravna strana ulaganja
feasibility study – studija izvedivosti
feedback – povratna informacija
figures – brojke, pokazatelji
file – dokument
finger food – zalogajčići
first minute aranžmani – prijevremeni aranžmani
flat rate – bez ograničenja u prometu
fleet manager – voditelj voznog parka
flexible budget – fleksibilni proračun
flyer – letak
folder – mapa, direktorij
follow up – praćenje procesa
font – znakovlje, pismo
F&B (food&beverage) – hrana i piće
frame relay – protokol za prijenos podataka
framework programi – okvirni programi
freelancer – samostalni djelatnik
front office – brokeri/dileri i pomoćno osoblje izravno uključeno u ostvarivanje profita; šalter
front running – napuhivanje cijena
futures – roba kupljena ili prodana po određenoj cijeni za isporuku u određenom roku

G
gadget – tehnološki dodatak
gain – dobit
game theory – teorija igara matematičara Johna F. Nasha
gearing – poluga
giro account – žiroračun
gold – zlato
gold reserve – međunarodne rezerve zlata
goods – roba
goodwill – vrijednost kompanije koja se ne može izraziti materijalno, ugled
grace period – odgoda plaćanja
gray economy – siva ekonomija; poslovanje koje ne podliježe oporezivanju i kontroli države
greenfield investicije – investicije
gross – bruto
gross amount – bruto-iznos
gross domestic product (GDP) – bruto-domaći proizvod (BDP)
gross national product (GNP) – bruto-nacionalni proizvod (BNP)
gross income – bruto-dohodak
gross product – bruto-proizvod

H
hard disk – čvrsti disk
handout – letak, izlistak
hard sell/soft sell – nasrtljiva/meka prodaja
hardware – hardver, oprema, dijelovi računala
head hunter – lovac na talente
headquarter – središnjica
head of sales – voditelj prodaje
hedging – izbjegavanje ili umanjenje rizika
high tech – visokotehnološki
holiday – blagdan
home office – rad kod kuće
home page – početna stranica
horizontal merger – horizontalno spajanje kompanija
hosting – smještaj i održavanje internetske stranice
human resources (HR) – ljudski potencijali
hub – čvorište
hyperlink – programska veza, poveznica

I
in/out – popularno/nepopularno
inbox – sandučić elektroničke pošte
income (revenue, turnover) – prihod
incoming/outgoing agencije – receptivne/inicijativne agencije
informal leader – neformalni vođa
infrared – infracrveno
inhouse – unutar kompanije
innovator – inovator
instant messaging – slanje izravnih poruka (u realnom vremenu)
insolvency – nesolventnost, nemogućnost plaćanja
internet – vanjska mreža
intranet – unutarnja mreža
investment (investition) – investicija
IPO (initial public offering) – inicijalna javna ponuda
ISO (International Organization for Standardization) – međunarodni standardi kvalitete

J
jet lag – poremećaj uzrokovan brzom promjenom vremenskih zona tijekom letenja avionom
JIT (just in time) – isporuka na vrijeme
job – posao
joint venture – zajednički pothvat, zajedničko ulaganje
joystick – igraća palica
jumbo plakat – plakat velikih dimenzija, veleplakat
jumbo zajam – zajmovni vrijednosni papiri s velikim denominacijama
junior/senior advertising specialist – niži/viši stručnjak za oglašavanje
junk bond – obveznica s visokim prinosom i visokim stupnjem rizika

K
key account manager – menadžer zadužen za ključne klijente
keyboard – tipkovnica
knowledge – znanje
know-how – specifična znanja i iskustva

L
laptop/notebook – prijenosno računalo
last minute – u posljednji tren
launch – lansiranje (proizvoda)
layout – prijelom
lead – uvod
leadership – vodstvo
leasing – mogućnost da korisnik neku opremu ili nekretninu dobije na korištenje umjesto da je kupi
leitmotiv – nit vodilja
life coach – savjetovanje o životnim problemima
life cycle – životni ciklus
lifestyle – stil života
liabilities – obveze
logo – logo, znak
lounge bar – bar za odmor
low cost – jeftino

M
4m – teorija proizvodnih procesa (engl. money, market, men, machine)
m&a – spajanja i preuzimanja
mainstream – srednja struja
manager – menadžer/voditelj
mapping – preslikavanje
margin kredit – kredit za kupnju vrijednosnica
marketing assistant – pomoćnik u marketingu
MBA (master of business administration) – dodiplomski akademski naslov
media buying – zakup medija
media planning – planiranje zakupa medija
media plan – rokovi, vrijeme zakupa medijskog prostora
meeting – sastanak
megaboard – plakatna površina
merging, consolidation – spajanje, integriranje, fuzija
middle office – odjel za upravljanje izloženosti rizicima i limitima
mobbing – zlostavljanje na radnom mjestu
monitoring – praćenje, nadzor, nadgledanje
multitasking – višezadaćno

N
net – mreža; neto-vrijednost
networking – umrežavanje
newsletter – bilten, obavijest
niche – niša

O
occupation – zanimanje
office – ured
offshore područje – porezno utočište
one stop shop – sve na jednome mjestu
online – na vezi, povezano (s internetom)
open source – otvoreni izvor ili kod
opinion maker – tvorac javnog mnijenja
opportunity cost – oportunitetni trošak
options – opcije; pismena punomoć za prodaju/kupnju vrijednosnih papira
ordinary loss – uobičajeni gubitak pri transportu
organization – organizacija; udruživanje ljudi radi ispunjenja nekog cilja
OS (operation system) – operativni sustav
OTC tržište – izvanburzovna prodaja dionica
outlook – gledište, pregled
outsourcing – upotreba vanjskih resursa radi poboljšanja produktivnosti

P
4P (product, place, price, promotion) – marketinški miks (eng. proizvod, distribucija, cijena, promidžba)
patch – zakrpa
package deal – ugovor ili pogodba sastavljena od više različitih segmenata
pay-per-click – plaćanje po kliku
PC – osobno računalo
peer-to-peer – razmjena datoteka
personal assistant – osobni pomoćnik
phishing – krađa identiteta
piracy – piratstvo
pitch – prezentacija idejnih rješenja, natječaj za odabir agencije
player (DVD MP3) – čitač
point of sale (POS) – mjesto prodaje
pool (cash, information) – udružiti, ujedinjavati
pop up – prozorčić na internetu
PR – odnosi s javnošću
prepaid – plaćanje unaprijed
prescription – zastara
press clipping – medijske objave
press clipping agencije – agencije za praćenje medija
press kit – materijal za novinare
preview – prikaz
prime time – najgledaniji televizijski termin (obično od 20 sati)
print – ispis
private equity fond – fond rizičnog privatnog kapitala
product development – razvoj proizvoda
product manager – voditelj proizvoda
product placement – plasiranje proizvoda
promotion – promocija; promidžba
provider – poslužitelj, davatelj

Q
quality – kvaliteta
quantity – količina
quick test – brzo testiranje

R
ranking – rangiranje
rating – rejting
reality show – uprizorenje stvarnosti; zbiljokaz; emisija u kojoj ljudi iz stvarnog života bivaju smješteni u različite televizijske kontekste
rebranding – repozicioniranje brenda; novi vizualni identitet; novi tržišni segment
reduction – dekapitalizacija; smanjenje osnovnoga kapitala kompanije
retail – maloprodaja
rewards – nagrade
ringtone/realtone – melodije na mobitelu
risk factor – faktor rizika
risk management – upravljanje rizicima, kontrola rizika
roadshow – prezentacija proizvoda ili usluga
ROI (return on investment) – povrat uložene investicije
ROA (return on asset) – povrat na aktivu
ROE (return on equity) – povrat vlastita ulaganja
royalty – autorsko pravo, tantijema; naknada davatelju licencije

S
sales manager – voditelj prodaje
salary – plaća
savings – štednja
score – zgoditak
screen – zaslon
screensaver – zaštita zaslona
screening – dubinsko snimanje
skrolanje – brzo čitanje teksta na zaslonu
scroller – pano osvijetljen s obje strane
sejvati (eng. save) – spremiti (datoteku)
selfservice – samoposluživanje
senior manager – viši menadžer
share – udio, udjel
shareholder – dioničar
shopping center – trgovački centar
showroom – izložbeni prostor
six sigma – metoda poboljšanja kvalitete zasnovana na statistici
slide – stranica ili list u prezentaciji
slow food – (lanac) spore prehrane
small talk – neobvezni razgovor, čavrljanje
smart card – pametna kartica
smart casual – poslovna elegancija
SMB/SME – mala i srednja poduzeća
software – programi, programska potpora; softver
spa – toplice
spam – neželjena elektronička poruka
spin doktor – stručnjak za odnose s javnošću
squeeze out – istiskivanje slabije pozicioniranih vlasnika/dioničara
stakeholder – pripadnik interesne skupine (u kompaniji)
stand by – na čekanju
store – pohrana, trgovina
summit – sastanak na vrhu
supervisor – nadzornik, nadglednik, kontrolor
swap – kupnja deviza za gotovinu uz prodaju na termin ili obrnuto
switch – plaćanje preko posrednika iz treće zemlje
synergy – sinergija; pozitivni efekt veće produktivnosti nekoliko kompanija

T
tax, taxation – porez
TCO (total cost of ownership) – ukupan trošak posjedovanja
team building – razvoj tima
teleworking – rad na daljinu
template – predložak
tender – javni natječaj
think-tank – trust mozgova
top level – najviša razina
top manager – vrhunski menadžer
touch screen – zaslon koji reagira na dodir
trade mark – zaštitni znak, zaštićena robna marka
transfer order – virman, obrazac za prijenos novčanog potraživanja
treasury – državna blagajna
trendsetters – predvodnici trenda
turnover – prihod, preokret, fluktuacija
twining – bilateralna strukovna ili tehnička pomoć

U
undercapitalized – nedovoljna kapitalizacija
underemployment – nedovoljna zaposlenost
underinvestment – nedovoljno investiranje
union – sindikat
update – osvježiti, ažurirati
upgrade – nadogradnja
usability – iskoristivost
user – korisnik
user friendly – primjeren korisnicima; intuitivan

V
validity – valjanost
value for money – omjer uloženog i dobivenog za novac potrošača
vendor – prodavač
venture fond – rizičan fond
venture capital funds – fondovi rizičnoga kapitala
virtual organization – virtualna organizacija
voucher – vaučer, dokument koji dokazuje plaćanje obveze

W
web master – urednik internetske stranice
web site – internetska, mrežna stranica
wellness – centar za opuštanje
whistleblowers – zviždači, dojavljivači
widget – programčić
win-win – korist za obje strane
wireless – bežični
word of mouth – prenošenje informacija usmenim putem
work – posao, rad
workaholic – radoholičar
work ethic – radna etika
workshop – radionica
workflow – radni slijed

Z

Z factor – statistička metoda mjerenja snage između dvije varijable

Napisao

Pročitajte još:

Ljudski resursi

Iskoristite svoj potencijal i pronađite posao po svojoj mjeri! Prijavite se na portalu posao.hr i sretno!

Ekonomija

Nositelji certifikata NEblokirani (www.neblokirani.hr) imaju više od 99,5% vjerojatnosti da neće ući u značajne probleme u plaćanju svojih obveza u razdoblju od godinu dana.

Lifestyle

Nije uvijek lako uočiti lažljivca. Dok neke ponekad riječi i maniri odaju, drugi govore izmišljotine s uznemirujućom lakoćom.

Ljudski resursi

Iako su prošle godine na prvom mjestu faktora kojima se vodimo kod odabira novog posla bili međuljudski odnosi, ove je godine inflacija očito odradila...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.