Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Edukacija

Poslovni englesko-hrvatski rječnik – pregled najvažnijih pojmova

Ovladavanje osnovama poslovnog engleskog jezika, osnovnim ekonomskim izrazima i poslovnom komunikacijom na engleskom jeziku uvjet je bez kojega se danas ne može uspjeti. Globalizacija je svijet učinila velikim selom, a kako biste bili konkurentni na tržištu i uspješno pregovarali s kolegama obrtnicima i poduzetnicima, morate savršeno poznavati poslovnu terminologiju. Evo malog rječnika koji će vam to omogućiti…

Ovladavanje osnovama poslovnog engleskog jezika, osnovnim ekonomskim izrazima i poslovnom komunikacijom na engleskom jeziku uvjet je bez kojega se danas ne može uspjeti. Globalizacija je svijet učinila velikim selom, a kako biste bili konkurentni na tržištu i uspješno pregovarali s kolegama obrtnicima i poduzetnicima, morate savršeno poznavati poslovnu terminologiju. Evo malog rječnika koji će vam to omogućiti...

A
abacus – abakus, računaljka s kuglicama
account – račun, obračun, žiroračun
accountant – računovođa
account manager – menadžer zadužen za klijente
accumulation – akumulacija, prikupljanje kapitala
achievement – postignuće
administration – administracija
advertising – oglašavanje, reklamiranje
advance payment – akontacija, unaprijed plaćen postotak iznosa posla
affiliate – podružnica
agency – agencija
agenda – plan
all inclusive – sve uključeno
allocate – alokacija, raspodjela
amortization – amortizacija
annuity – anuitet, isplata u pravilnim vremenskim razmacima
analyst – analitičar
apanage – apanaža, godišnji prihod
appreciation – aprecijacija, povećanje vrijednosti
aquis communitare (franc.) – pravna stečevina
arbitration – arbitraža; zarada na istom dobru na različitim tržištima razlikom u cijeni
assets – aktiva
attachment – privitak
authentication – ovjera
avis (franc.) – mišljenje

B
b2b (business-to-business) – tržište industrijske potrošnje
baby bond – izraz za emisije obveznica s nižom nominalnom vrijednošću
back up – sigurnosna kopija
background – zaleđe (prijašnje radno iskustvo)
balance sheet (balance of accounts) – bilanca
banner – format oglasa na internetu
bankruptcy – bankrot
basic – osnovno (temeljno)
BCA matrix (Boston consultant group) – BCA matrica
bear market – tržište medvjeda (tržište na kojemu cijene određenih grupa vrijednosnih papira padaju ili se očekuje pad)
benchmarking – metoda poboljšanja kvalitete temeljena na usporedbi s tržišnim liderom
benefit – korist
BI (business intelligence) – poslovna inteligencija
bid bond – garancija pri izvoznom financiranju
bill board – plakatna površina 4×3 ili 8×3 m
blue chip dionica – redovna dionica najviše kvalitete
bluetooth – bežična povezivost kratkog dometa
boarding – ukrcaj
bookmark(er) – straničnik, obilježivač
bottom line – zaključak (podvući crtu)
brainstorming – pretresanje, nabacivanje ideja
brand – prepoznajnica, prepoznatljiva tržišna marka
brand awareness – svijest o marki
brand equity – tržišna vrijednost marke
brand personality – osobnost marke
branding – stvaranje brenda
briefing – izvještavanje
broadband – širokopojasni pristup internetu
browser – preglednik
bubble efect – efekt mjehurića
bug – pogreška u programu
bull market – tržište bikova (tržište s tendencijom rasta cijena, kamatnih stopa ili tečajeva)
bullying – zlostavljanje među vršnjacima
business – posao
businessman – poslovni čovjek, poslovnjak
business casual – poslovno-ležerni stil odijevanja
business ethic – poslovna etika
butterfly effect – efekt leptira; teorija o velikim posljedicama zbog gotovo beznačajnog uzroka

C
call market – tržište na kojem se vrijednosni papiri skupljaju postupno, a prodaju u određenom trenutku
capital – kapital, imovina
career day – dan karijera
case study – analiza slučaja
cash desk (cash office) – blagajna
cash flow – tok novca
casting – audicija
casual – ležerno
catering – priprema i dostava hrane i pića
CEFTA (Central European Free Trade Agreement) – Srednjoeuropski sporazum o ekonomskoj suradnji
cedent, transferor – cedent, osoba koja ustupa cesiju (potraživanje) trećoj strani
certificate – certifikat, ovjera, potvrda
chain of supply – lanac nabave
chairman – predsjedavajući, predsjedatelj
change management – upravljanje promjenama
check-in – prijava
city break – kratko putovanje
cluster – klaster, skupina, nakupina
CMS (content management system) – sustav za upravljanje sadržajem
coalition – koalicija
coffee break – stanka za kavu
compounding – ukamaćivanje
conference call – konferencijski poziv
consulting – savjetovanje
controling – upravljanje poslovnim rezultatima
copy-paste – kopirati i zalijepiti
copywritter – osoba zadužena za osmišljavanje tekstova i poruka
core business – osnovna djelatnost
corporate development manager – menadžer razvoja
cost benefit analiza – analiza troškova i koristi
costumer oriented – usmjeren na kupca
customs duty, duty – carina
currency – valuta neke države
currency clause – valutna klauzula
curve – krivulja

D
DAX – indeks cijena dionica na frankfurtskoj burzi
data – podaci
day order – dnevni nalog
day trader – osoba koja se bavi prodajom/kupnjom dionica na dnevnoj bazi
deadline – rok
deal – dogovor
dealer – (pre)prodavač
deficit (deficiency, shortage) – deficit, manjak
delivery on demand – dostava na zahtjev
deposit – ulog
depreciation – deprecijacija, rušenje vrijednosti novca
derivates – derivati, financijske izvedenice
desk – središnje mjesto u redakciji
desktop – radna površina na ekranu
developer/developing – razvojni programer/razvijanje
dial up – biranje (telefonskog broja)
dividend – prihod od ulaganja
directory – imenik
display – zaslon, predočnik
diversification – diverzifikacija; proširenje asortimana u prodaji i proizvodnji; smanjenje rizika ulaganjem u različite investicije
document flow – upravljanje tokom dokumenata
downloadiranje – preuzimanje
downsizing – smanjivanje
draft – nacrt
drag&drop – povuci i ispusti
dress code – kodeks odijevanja
drive in – osim za fast food postoji i za bankomate
due dilligence – dubinska analiza kompanije
dumping – prodaja ispod cijene proizvodnje

E
earnings – dobit, zarada
ebit – dobit prije odbitka kamata i poreza
econometrics – ekonometrija, ekonomska grana znanosti bazirana na matematici i statistici
economics – ekonomska znanost
efficiency – učinkovitost
e-mail – elektronička pošta
employee – zaposlenik
employer – poslodavac
employability – mogućnost zapošljavanja na tržištu
enterprise – poduzeće; pothvat
equity manager – upravitelj kapitalom
estate – imovina
euro – valutna jedinica europske monetarne unije
eurostat – europski statistički ured
event – događaj, domjenak, zabava
event managment – tvorci, kreatori događaja
exam – ispit
exchange rate – devizni tečaj
executive – direktor
exploration – istraživanje

F
fact – činjenica
factoring – prodaja potraživanja trećoj osobi zbog likvidnosti
fancy – otmjeno, pomodno
fast food – brza prehrana
favourites – omiljene (npr. internetske stranice)
FAQ (frequently asked questions) – najčešće postavljena pitanja
FDI (foreign direct investment) – izravna strana ulaganja
feasibility study – studija izvedivosti
feedback – povratna informacija
figures – brojke, pokazatelji
file – dokument
finger food – zalogajčići
first minute aranžmani – prijevremeni aranžmani
flat rate – bez ograničenja u prometu
fleet manager – voditelj voznog parka
flexible budget – fleksibilni proračun
flyer – letak
folder – mapa, direktorij
follow up – praćenje procesa
font – znakovlje, pismo
F&B (food&beverage) – hrana i piće
frame relay – protokol za prijenos podataka
framework programi – okvirni programi
freelancer – samostalni djelatnik
front office – brokeri/dileri i pomoćno osoblje izravno uključeno u ostvarivanje profita; šalter
front running – napuhivanje cijena
futures – roba kupljena ili prodana po određenoj cijeni za isporuku u određenom roku

G
gadget – tehnološki dodatak
gain – dobit
game theory – teorija igara matematičara Johna F. Nasha
gearing – poluga
giro account – žiroračun
gold – zlato
gold reserve – međunarodne rezerve zlata
goods – roba
goodwill – vrijednost kompanije koja se ne može izraziti materijalno, ugled
grace period – odgoda plaćanja
gray economy – siva ekonomija; poslovanje koje ne podliježe oporezivanju i kontroli države
greenfield investicije – investicije
gross – bruto
gross amount – bruto-iznos
gross domestic product (GDP) – bruto-domaći proizvod (BDP)
gross national product (GNP) – bruto-nacionalni proizvod (BNP)
gross income – bruto-dohodak
gross product – bruto-proizvod

H
hard disk – čvrsti disk
handout – letak, izlistak
hard sell/soft sell – nasrtljiva/meka prodaja
hardware – hardver, oprema, dijelovi računala
head hunter – lovac na talente
headquarter – središnjica
head of sales – voditelj prodaje
hedging – izbjegavanje ili umanjenje rizika
high tech – visokotehnološki
holiday – blagdan
home office – rad kod kuće
home page – početna stranica
horizontal merger – horizontalno spajanje kompanija
hosting – smještaj i održavanje internetske stranice
human resources (HR) – ljudski potencijali
hub – čvorište
hyperlink – programska veza, poveznica

I
in/out – popularno/nepopularno
inbox – sandučić elektroničke pošte
income (revenue, turnover) – prihod
incoming/outgoing agencije – receptivne/inicijativne agencije
informal leader – neformalni vođa
infrared – infracrveno
inhouse – unutar kompanije
innovator – inovator
instant messaging – slanje izravnih poruka (u realnom vremenu)
insolvency – nesolventnost, nemogućnost plaćanja
internet – vanjska mreža
intranet – unutarnja mreža
investment (investition) – investicija
IPO (initial public offering) – inicijalna javna ponuda
ISO (International Organization for Standardization) – međunarodni standardi kvalitete

J
jet lag – poremećaj uzrokovan brzom promjenom vremenskih zona tijekom letenja avionom
JIT (just in time) – isporuka na vrijeme
job – posao
joint venture – zajednički pothvat, zajedničko ulaganje
joystick – igraća palica
jumbo plakat – plakat velikih dimenzija, veleplakat
jumbo zajam – zajmovni vrijednosni papiri s velikim denominacijama
junior/senior advertising specialist – niži/viši stručnjak za oglašavanje
junk bond – obveznica s visokim prinosom i visokim stupnjem rizika

K
key account manager – menadžer zadužen za ključne klijente
keyboard – tipkovnica
knowledge – znanje
know-how – specifična znanja i iskustva

L
laptop/notebook – prijenosno računalo
last minute – u posljednji tren
launch – lansiranje (proizvoda)
layout – prijelom
lead – uvod
leadership – vodstvo
leasing – mogućnost da korisnik neku opremu ili nekretninu dobije na korištenje umjesto da je kupi
leitmotiv – nit vodilja
life coach – savjetovanje o životnim problemima
life cycle – životni ciklus
lifestyle – stil života
liabilities – obveze
logo – logo, znak
lounge bar – bar za odmor
low cost – jeftino

M
4m – teorija proizvodnih procesa (engl. money, market, men, machine)
m&a – spajanja i preuzimanja
mainstream – srednja struja
manager – menadžer/voditelj
mapping – preslikavanje
margin kredit – kredit za kupnju vrijednosnica
marketing assistant – pomoćnik u marketingu
MBA (master of business administration) – dodiplomski akademski naslov
media buying – zakup medija
media planning – planiranje zakupa medija
media plan – rokovi, vrijeme zakupa medijskog prostora
meeting – sastanak
megaboard – plakatna površina
merging, consolidation – spajanje, integriranje, fuzija
middle office – odjel za upravljanje izloženosti rizicima i limitima
mobbing – zlostavljanje na radnom mjestu
monitoring – praćenje, nadzor, nadgledanje
multitasking – višezadaćno

N
net – mreža; neto-vrijednost
networking – umrežavanje
newsletter – bilten, obavijest
niche – niša

O
occupation – zanimanje
office – ured
offshore područje – porezno utočište
one stop shop – sve na jednome mjestu
online – na vezi, povezano (s internetom)
open source – otvoreni izvor ili kod
opinion maker – tvorac javnog mnijenja
opportunity cost – oportunitetni trošak
options – opcije; pismena punomoć za prodaju/kupnju vrijednosnih papira
ordinary loss – uobičajeni gubitak pri transportu
organization – organizacija; udruživanje ljudi radi ispunjenja nekog cilja
OS (operation system) – operativni sustav
OTC tržište – izvanburzovna prodaja dionica
outlook – gledište, pregled
outsourcing – upotreba vanjskih resursa radi poboljšanja produktivnosti

P
4P (product, place, price, promotion) – marketinški miks (eng. proizvod, distribucija, cijena, promidžba)
patch – zakrpa
package deal – ugovor ili pogodba sastavljena od više različitih segmenata
pay-per-click – plaćanje po kliku
PC – osobno računalo
peer-to-peer – razmjena datoteka
personal assistant – osobni pomoćnik
phishing – krađa identiteta
piracy – piratstvo
pitch – prezentacija idejnih rješenja, natječaj za odabir agencije
player (DVD MP3) – čitač
point of sale (POS) – mjesto prodaje
pool (cash, information) – udružiti, ujedinjavati
pop up – prozorčić na internetu
PR – odnosi s javnošću
prepaid – plaćanje unaprijed
prescription – zastara
press clipping – medijske objave
press clipping agencije – agencije za praćenje medija
press kit – materijal za novinare
preview – prikaz
prime time – najgledaniji televizijski termin (obično od 20 sati)
print – ispis
private equity fond – fond rizičnog privatnog kapitala
product development – razvoj proizvoda
product manager – voditelj proizvoda
product placement – plasiranje proizvoda
promotion – promocija; promidžba
provider – poslužitelj, davatelj

Q
quality – kvaliteta
quantity – količina
quick test – brzo testiranje

R
ranking – rangiranje
rating – rejting
reality show – uprizorenje stvarnosti; zbiljokaz; emisija u kojoj ljudi iz stvarnog života bivaju smješteni u različite televizijske kontekste
rebranding – repozicioniranje brenda; novi vizualni identitet; novi tržišni segment
reduction – dekapitalizacija; smanjenje osnovnoga kapitala kompanije
retail – maloprodaja
rewards – nagrade
ringtone/realtone – melodije na mobitelu
risk factor – faktor rizika
risk management – upravljanje rizicima, kontrola rizika
roadshow – prezentacija proizvoda ili usluga
ROI (return on investment) – povrat uložene investicije
ROA (return on asset) – povrat na aktivu
ROE (return on equity) – povrat vlastita ulaganja
royalty – autorsko pravo, tantijema; naknada davatelju licencije

S
sales manager – voditelj prodaje
salary – plaća
savings – štednja
score – zgoditak
screen – zaslon
screensaver – zaštita zaslona
screening – dubinsko snimanje
skrolanje – brzo čitanje teksta na zaslonu
scroller – pano osvijetljen s obje strane
sejvati (eng. save) – spremiti (datoteku)
selfservice – samoposluživanje
senior manager – viši menadžer
share – udio, udjel
shareholder – dioničar
shopping center – trgovački centar
showroom – izložbeni prostor
six sigma – metoda poboljšanja kvalitete zasnovana na statistici
slide – stranica ili list u prezentaciji
slow food – (lanac) spore prehrane
small talk – neobvezni razgovor, čavrljanje
smart card – pametna kartica
smart casual – poslovna elegancija
SMB/SME – mala i srednja poduzeća
software – programi, programska potpora; softver
spa – toplice
spam – neželjena elektronička poruka
spin doktor – stručnjak za odnose s javnošću
squeeze out – istiskivanje slabije pozicioniranih vlasnika/dioničara
stakeholder – pripadnik interesne skupine (u kompaniji)
stand by – na čekanju
store – pohrana, trgovina
summit – sastanak na vrhu
supervisor – nadzornik, nadglednik, kontrolor
swap – kupnja deviza za gotovinu uz prodaju na termin ili obrnuto
switch – plaćanje preko posrednika iz treće zemlje
synergy – sinergija; pozitivni efekt veće produktivnosti nekoliko kompanija

T
tax, taxation – porez
TCO (total cost of ownership) – ukupan trošak posjedovanja
team building – razvoj tima
teleworking – rad na daljinu
template – predložak
tender – javni natječaj
think-tank – trust mozgova
top level – najviša razina
top manager – vrhunski menadžer
touch screen – zaslon koji reagira na dodir
trade mark – zaštitni znak, zaštićena robna marka
transfer order – virman, obrazac za prijenos novčanog potraživanja
treasury – državna blagajna
trendsetters – predvodnici trenda
turnover – prihod, preokret, fluktuacija
twining – bilateralna strukovna ili tehnička pomoć

U
undercapitalized – nedovoljna kapitalizacija
underemployment – nedovoljna zaposlenost
underinvestment – nedovoljno investiranje
union – sindikat
update – osvježiti, ažurirati
upgrade – nadogradnja
usability – iskoristivost
user – korisnik
user friendly – primjeren korisnicima; intuitivan

V
validity – valjanost
value for money – omjer uloženog i dobivenog za novac potrošača
vendor – prodavač
venture fond – rizičan fond
venture capital funds – fondovi rizičnoga kapitala
virtual organization – virtualna organizacija
voucher – vaučer, dokument koji dokazuje plaćanje obveze

W
web master – urednik internetske stranice
web site – internetska, mrežna stranica
wellness – centar za opuštanje
whistleblowers – zviždači, dojavljivači
widget – programčić
win-win – korist za obje strane
wireless – bežični
word of mouth – prenošenje informacija usmenim putem
work – posao, rad
workaholic – radoholičar
work ethic – radna etika
workshop – radionica
workflow – radni slijed

Z

Z factor – statistička metoda mjerenja snage između dvije varijable

Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Popularna usluga već cijelo desetljeće omogućuje korisnicima razgledavanje gradova, povijesnih znamenitosti te prirodnih ljepota Hrvatske.

Ljudski resursi

Svi pokazatelji govore da Hrvatska ide prema rekordnom broju stranih radnika, a broj izdanih dozvola za boravak i rad stranaca do kraja ove godine...

Energetika

Marijana Pavlović Puljić, direktorica tvrtke Avem d.o.o., objašnjava da je ulaganje u digitalizaciju i zelenu tranziciju nešto na čemu bi u Hrvatskoj trebalo više...

Ekonomija

Kad vinska radionica započne s pričom o mirisima duda, srijemskim rijekama na kojima su i najiskusniji veslači dobili žuljeve, obnovljenim dvorcima u kojima su...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.