Pripreme za završni račun

Bliži se kraj poslovne godine i izrada godišnjih financijskih izvještaja te je s ciljem sastavljanja kvalitetnih
financijskih izvještaja potrebno prije njihovog sastavljanja podsjetiti se na sljedeće:

1. Opća načela koja se odnose na prezentaciju financijskih izvještaja

Pozicije financijskih izvještaja različite su prirode ili funkcije i moraju se prezentirati odvojeno, osim ako su
beznačajne, pri čemu će pozicije koje nisu objavljene u financijskim izvještajima jer nisu značajne, biti objavljene
u bilješkama uz financijske izvještaje.

2. Prijeboj

Imovina i obveze kao i prihodi i rashodi, ne smiju se prebijati, osim ako to izrijekom ne dopuštaju računovodstveni
standardi, te se ove pozicije u financijskim izvještajima objavljuju odvojeno. Međutim, rezultati nekih transakcija
prezentiraju se saldiranjem prihoda i rashoda po istoj transakciji ako takvo prezentiranje odražava bit transakcije
ili poslovnog događaja, a tipični primjeri saldiranja prihoda i rashoda su kod transakcija prodaje dugotrajne
imovine, aktivnosti rezerviranja priznatih u skladu s MRS 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena
imovina, saldiranje pozitivnih i negativnih tečajnih razlika, dobici i gubici od transakcija trgovanja s financijskim
instrumentima namijenjenih trgovanju, pri čemu se sve ove pozicije ako su značajne iskazuju odvojeno bez
prijeboja.

3. Pretpostavka neograničenosti vremena poslovanja

Potrebno je razmotriti temeljnu pretpostavku da će poduzetnik vremenski neograničeno poslovati, odnosno, da će
poslovati u doglednoj budućnosti, jer je poduzetnik dužan sastaviti financijske izvještaje na osnovi neograničenog
vremena poslovanja. Ako menadžment namjerava likvidirati subjekt, prestati poslovati ili ako nema drugih realnih
alternative tada neće sastavljati financijske izvještaje na osnovi pretpostavke neograničenosti vremena
poslovanja. To znači da, kada je menadžment na temelju procjene svjestan neizvjesnosti vezane uz poslovne
događaje kao i osnovanog postojanja sumnji u nastavak poslovanja na pretpostavci neograničenog vremena
poslovanja, tada tu neizvjesnost mora objaviti, a mora objaviti i razloge zašto izvještaje ne može sastaviti na
pretpostavci neograničenosti vremena poslovanja. Za ocjenu primjerenosti ove pretpostavke uzimaju se sve
relevantne informacije u budućnosti, a uzima se razdoblje najmanje za 12 mjeseci od datuma bilance.

4. Računovodstvene politike

Računovodstvene plotike koje obuhvaćaju načela, osnove, dogovore, praksu i pravila koje primjenjuje poduzetnik
pri sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja, treba primjenjivati dosljedno i treba ih objaviti, a posebice
one vezane uz zalihe (metoda utvrđivanja troškova), dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (naknadno
mjerenje), ulaganja u nekretnine (naknadno mjerenje), prihode od pružanja usluga (mjerenje stupnja
dovršenosti) te državne potpore. Moguće su promjene računovodstvenih politika ako se promjena vrši Standardom
ili Tumačenjima ili ako promjena rezultira financijskim izvještajima koji pružaju pouzdanije i značajnije informacije
o učincima transakcija, drugih događaja ili uvjeta na financijski položaj, financijsku uspješnost ili novčane tokove
poslovnog subjekta. Posljedice promjene računovodstvenih politika su retroaktivno usklađivanje za učinke
promjena računovodstvenih politika te poduzetnik za promjenu računovodstvenih politika mora uskladiti početno
stanje komponente kapitala (zadržane dobiti) kao da se računovodstvena politika oduvijek primjenjivala (zbog
usporedivosti).

5. Promjene u računovodstvenim procjenama

Promjene računovodstvene procjene su usklađivanja knjigovodstvenog iznosa neke imovine ili obveze, ili iznosa
periodične potrošnje neke imovine, nastalo procjenom sadašnjeg stanja i očekivanih budućih koristi i obveza
povezanih s tom imovinom i obvezama. Nastaju zbog novih informacija ili novih otkrića te u skladu s tim nisu
ispravci pogrešaka, a učinak promjene računovodstvene procjene se priznaje uključivanjem u dobit ili gubitak u
razdoblju promjene, ako promjena utječe samo na to razdoblje, ili razdoblju promjene i budućim razdobljima, ako
promjena utječe na oba razdoblja.

6. Ispravljanje pogrešaka iz prethodnih razdoblja

Pogreške u računovodstvu nastaju u svezi priznavanja, mjerenja i objavljivanja elemenata financijskih izvještaja,
te kada pogreške imaju materijalni značaj tada treba utvrditi učinke pogrešaka i izvršiti ispravljanje. Učinci
računovodstvenih pogrešaka ispravljaju se retroaktivno prepravljanjem usporednih iznosa za prezentirano prethodno razdoblje u kojemu je pogreška nastala, a ako je pogreška nastala prije najranije prezentiranog
razdoblja, prepravljanjem početnog stanja imovine, obveza i kapitala za najranije prezentirano razdoblje.

7. Obavljanje popisa

Poduzetnik je dužan na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stvarnim stanjem uskladiti
knjigovodstveno stanje. Uprava je dužna imenovati komisiju za popis, donijeti odluku o popisnim razlikama,
donijeti odluke o vrijednosnom usklađenju i/ili otpisu nekurentnih i oštećenih zaliha i druge imovine, ispravku
vrijednosti potraživanja čija je naplata neizvjesna i otpisu potraživanja za koja je nastupila konačna nemogućnost
naplate (primjerice zbog zastare i sl.) te otpisu obveza.

8. Analitičko kontrolni postupci u pripremi završnog računa

Realnost i objektivnost podataka u poslovnim knjigama ispituje se kontrolom fizičkog postojanja imovine koja je
evidentirana u poslovnim knjigama (popisom), usklađivanjem podataka iskazanih u poslovnim knjigama s trećim
osobama (dužnicima, vjerovnicima,kreditorima i dr.), provjerom početnog stanja, uvidom u izvornu dokumentaciju
(račune, izvatke sračuna, primke, ugovore i dr.), kontrolom sastavljenih obračuna (amortizacije,
revalorizacije,rezerviranja, vrijednosnih usklađenja,kamata, plaća, kalkulacija i dr.), kontrolom i usklađenjem
analitičkih evidencija s glavnom knjigom, i dr. kontrolama.

 

dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Podijeli

Odgovori

Top