Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Računovodstveni i porezni tretman donacija

Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, a da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti određene uvjete.

donacije

Donacija je dar koji se može dati u novcu, stvarima i uslugama, ne očekujući pritom naknadu i protuuslugu. Pri evidentiranju donacija u poslovnim knjigama potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, ali i pripaziti na poštivanje svih računovodstvenih i poreznih propisa.

Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti određene uvjete:

– donacija je dana u kulturne, sportske, vjerske, znanstvene i ostale općekorisne svrhe, odnosno dana je udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost za opću dobrobit u skladu s posebnim propisima, fizičkim osobama za zdravstvene potrebe,

– donacija dana u svoti manjoj od 2% ukupnih prihoda prethodne godine,

donacija je dana u tuzemstvu.

U slučaju da jedan od uvjeta nije ispunjen, riječ je o porezno nepriznatom trošku donacije koji uvećava osnovicu poreza na dobit u obrascu PD. U skladu s time, novoosnovana društva ne mogu tretirati donaciju kao porezno priznati trošak, budući da nemaju prihoda u prethodnoj godini.

Porezno priznati trošak donacije evidentira se na računu 4860 – Darovanje za općekorisne namjene – porezno priznati trošak, dok je porezno nepriznati trošak donacije potrebno evidentirati na 4870 – Porezno nepriznata darovanja iznad 2 % ukupnih prihoda i darovanja inozemnim udrugama, ustanovama i sl.

Ako je darovatelj donacije obveznik poreza na dodanu vrijednost tada je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost obvezan obračunati i platiti PDV.

Kada je riječ o darovanju u robi porezni obveznik obvezan je udruzi izdati račun i na njemu iskazati poreznu osnovicu i svotu PDV-a obračunatu na tržišnu vrijednost robe. Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti dara, što ukupno ne bi smjelo premašiti 2% ukupnog prihoda prethodne godine kako bi bila riječ o porezno priznatom trošku.

Kod darivanja usluge, vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge. Npr. poduzetnik je sportskom klubu dao na uporabu svoj prostor, bez naknade i bez plaćanja režijskih troškova. Vrijednost donacije u ovom slučaju utvrđuje se na temelju režijskih troškova i amortizacije prostora za vrijeme korištenja, i na tu vrijednost potrebno je obračunati PDV.

Za darovanja u novcu nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost.

Donacija se također može dati fizičkim osobama za zdravstvene potrebe stoga davatelji donacija moraju poštivati i odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Pritom mora biti ispunjen uvjet da zdravstvene potrebe nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja te da su novčana sredstva isplaćena na žiro-račun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe, te da davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave.

Donacija fizičkoj osobi koja nije učinjena u zdravstvene svrhe, odnosno u svrhu plaćanja troškova za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i sl., predstavlja dohodak i davatelj je obvezan obračunati i platiti doprinose i poreze.

Dokumentacija o donaciji

Budući da se donacija može dati u svim oblicima imovine, potrebno je osigurati vjerodostojne isprave na temelju kojih će se evidentirati u poslovnim knjigama. Bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, ovlašteno tijelo društva darovatelja treba donijeti odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, iznos i namjenu darovanja. Za darovanja dana u novcu bitna isprava je i izvadak sa transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.

Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta.

U slučaju donacija fizičkim osobama u zdravstvene svrhe potrebno je imati potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i sl. Darovatelj darovanja također bi trebao donijeti odluku o darovanju koja sadrži podatke o primatelju (ime i prezime, OIB), način isplate, svotu koja se daruje.

U praksi se može pojaviti slučaj donacije udruzi koja više nije aktivna i takva se donacija smatra porezno nepriznatim troškom. Stoga je, kao dodatnu dokumentaciju, preporučljivo osigurati izvadak iz Registra neprofitnih organizacija.

_____________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Napisao

Pročitajte još:

Financije

Kada tradicionalni ulagački instrumenti, poput obveznica, štednje u bankama, te ulaganja u nekretnine, postanu nesigurni, građani, ali i svi ostali investitori posežu za investicijskim...

EU fondovi

Hrvatska će primiti devet milijardi eura bespovratnih sredstava kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027. godine radi promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije...

Financije

Trgovanje kriptovalutama je postalo popularno jer su ljudima često obećavane velike zarade za kratkoročna ulaganja.

Financije

Iako su više kamatne stope glavni instrument ECB-a za borbu protiv inflacije, one su i teret za gospodarstvo, jer to znači skuplje kredite i...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.