Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Računovodstveno i porezno postupanje s rabljenim materijalom i otpadom

Trgovačka društva i ostali poduzetnici koji se bave rabljenim materijalom i otpadom trebali bi obratiti pozornost na odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 21. veljače 2014.

Trgovačka društva i ostali poduzetnici koji se bave rabljenim materijalom i otpadom trebali bi obratiti pozornost na odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 21. veljače 2014.

Od 1. siječnja 2014. na snazi su izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima je nanovo uređeno oporezivanje prodaje rabljenog materijala i otpada između obveznika poreza na dodanu vrijednost. Jedna od novosti je da je isplate građanima za otkup sekundarnih sirovina (koje nisu osobna imovina) potrebno iskazati na obrascu JOPPD.

Rabljeni materijal i otpad pojavljuju se u poslovanju poduzetnika te ih je on prisiljen ukloniti, odnosno zbrinuti na primjeren način. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost trgovanja otpadom samo ako je upisana u Očevidnik trgovaca otpadom koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Trgovac otpadom također ima obvezu zaprimanje otpada snimati videonadzorom, a videosnimke zaprimanja otpada čuvati najmanje mjesec dana.

Trgovina rabljenim materijalom i otpadom

Za razliku od trgovaca otpadom, vlasnik otpada i rabljenog materijala ne mora se upisati u očevidnik niti registrirati za prodaju otpada i rabljenog materijala. Za takvog poduzetnika je bitno utvrditi postoji li na tržištu netko tko bi taj materijal kupio ili ga je potrebno dati na zbrinjavanje. Ukoliko dođe do prodaje rabljenog materijala i otpada, primjenjuje se prijenos porezne obveze ili reverse charge. Kod prijenosa porezne obveze u tuzemstvu pri isporuci rabljenog materijala i otpada isporučitelj dobara i usluga na svom računu ne zaračunava PDV, već se poziva na prijenos porezne obveze, a primatelj dobara i usluga obvezan je u svojim poreznim evidencijama obračunati i iskazati obvezu za PDV, ali istodobno ima pravo istu svotu odbiti kao pretporez. Pravilnikom su određena dobra kod kojih je potrebno primijeniti prijenos porezne obveze s prodavatelja na kupca, a svrstana su u tu skupinu dobara jer se kao takva u jednakom stanju ne mogu ponovno upotrijebiti.

Tuzemni prijenos porezne obveze potrebno je primijeniti samo između dva porezna obveznika koji su upisani u registar obveznika PDV-a u RH. Ako se rabljeni materijal i otpad isporučuju nekome tko nije porezni obveznik (npr. građaninu) ili nekome tko nije upisan u registar obveznika PDV-a, ne primjenjuje se prijenos porezne obveze s prodavatelja na kupca, stoga je PDV obvezan obračunati porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge.

Predviđene su i novčane kazne ukoliko porezni obveznik – primatelj dobara i usluga ne obračuna PDV u slučaju prijenosa porezne obveze u iznosu od 1.000,00 do 200.000,00 kn. Kazna za odgovornu osobu u pravnoj osobi za navedeni prekršaj je od 500,00 do 40.000,00 kn.

Porezni obveznik primatelj isporuka na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu kao i poduzetnik isporučitelj dobara i usluga obvezni su voditi posebne evidencije o navedenim isporukama.

Evidentiranje nabave i prodaje rabljenog materijala i otpada

Društva koja se bave samo prikupljanjem rabljenog materijala, otpada i sekundarnih sirovina radi daljnje prodaje na domaćem ili stranom tržištu otkupljene sirovine evidentiraju u skladišnoj evidenciji, analitičkom knjigovodstvu robe i financijskom knjigovodstvu. Društva koja otkupljeni materijal upotrebljavaju u svom proizvodnom procesu te ih izmijenjene dalje prodaju otkupljeni materijal ili otpad evidentiraju kao materijal te je za njih, jednako kao i kod robe, potrebno voditi trostruku evidenciju.

Otkup otpada od građana

Kada trgovac otpadom građaninu isplaćuje naknadu za otpad koji se smatra njegovom osobnom imovinom (stara vozila, štednjaci, ambalaža, itd.), takva naknada se ne smatra dohotkom građana ukoliko postoji valjana dokumentacija o vlasništvu nad otpadom, odnosno dokaz o podrijetlu otpada (Izjava o vlasništvu otpada).

U slučaju da se otkupljuje otpad koji nije osobna imovina građana, naknada se isplaćuje građaninu kao drugi dohodak. Pritom je isplatitelj odnosno trgovac otpadom obvezan obračunati i isplatiti obvezne doprinose i poreze, a ako se otpad otkupljuje od umirovljenika, tada nije potrebno obračunati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Od 1. siječnja 2014. isplate drugog dohotka potrebno je prikazati na obrascu JOPPD i predati ga na dan isplate ili najkasnije sljedeći dan.

Ako se prodajom otpada koji se ne smatra osobnom imovinom građanina ostvari mjesečni prihod veći od 1.492,39 kn (odnosno mjesečni prihod veći od polovine minimalne plaće) potrebno je registrirati djelatnost trgovanja otpadom.

Potrebno je napomenuti da se sve isplate za otkup otpada trebaju obavljati preko računa. Ako se postupak trgovanja obavlja na malo, trgovac otpadom može građaninu isplatiti najviše do 100,00 kn u gotovini po jednoj transakciji.

Zaključak

Trgovačka društva i ostali poduzetnici koji se bave rabljenim materijalom i otpadom trebali bi obratiti pozornost na odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 21. veljače 2014. Rabljeni materijal i otpad prodaju se uz prijenos porezne obveze, ali samo ako se trgovina obavlja između dva porezna obveznika u tuzemstvu. Kako bi se spriječile protuzakonite radnje vezane uz prodaju otpada, zakonom je uređeno postupanje trgovca otpadom. To se osobito odnosi na otkup otpada od građana, pri čemu je potrebno razlikovati otpad koji je osobna imovina građana od otpada koji je sakupljen i posebno se oporezuje kao drugi dohodak.

___________________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Lifestyle

Poradite na koncentraciji jer samim time ćete bolje raditi i osjećat ćete se zadovoljniji zbog rezultata. Evo nekoliko savjeta za bolju koncentraciju!

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.