Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca u većini trgovačkih društava predstavljaju značajan dio ukupne imovine i stoga je vrlo bitno i signifikantno u kojoj vrijednosti se prezentiraju u financijskim izvještajima. Isto tako ukoliko postoji potreba za vrijednosnim usklađenjem odnosno otpisom istih, vrlo je zanimljiv porezni položaj troškova usklađenja/otpisa.

Potraživanja od kupaca u većini trgovačkih društava predstavljaju značajan dio ukupne imovine i stoga je vrlo bitno i signifikantno u kojoj vrijednosti se prezentiraju u financijskim izvještajima. Isto tako ukoliko postoji potreba za vrijednosnim usklađenjem odnosno otpisom istih, vrlo je zanimljiv porezni položaj troškova usklađenja/otpisa.

Kad poduzeće obavi uslugu ili isporuči kupcima dobra, obveza poduzeća je ispostaviti fakturu prema kojoj knjiži potraživanja od kupca, odgovarajući porez na dodanu vrijednost, te prihod. Priznavanje prihoda temelji se na isporuci, neovisno o tome što novac nije primljen odnosno što dobra i usluge nisu naplaćeni. Primarni cilj financijskog izvještavanja je istinito i pošteno iskazivanje financijskog položaja, uspješnosti poslovanja te novčanih tokova poduzeća.

Međunarodni računovodstveni standardi i Hrvatski standardi financijskog izvještavanja zahtijevaju provjeru potraživanja od kupaca na dan bilanciranja. Vrijednost potraživanja se smanjuje samo i isključivo ako postoji objektivan dokaz o smanjenju vrijednosti. Sukladno prethodno navedenim računovodstvenim standardima, objektivni i neosporni dokaz da je vrijednost potraživanja umanjena su: značajne financijske teškoće dužnika, nepoštivanje ugovora, kao nepodmirenje obveza ili zakašnjela plaćanja, te nastanak mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili drugi oblik financijske reorganizacije. Ako postoji neki od navedenih dokaza o umanjenju vrijednosti potraživanja, potrebno je ispraviti vrijednost potraživanja na teret rashoda razdoblja. Drugim riječima, umanjenje se priznaje kao rashod, a ne ispravlja se izvorno priznati prihod. Knjiženje vrijednosnog usklađenja potraživanja se provodi na način prikazanim u sljedećem primjeru.

Primjer 1.

Trgovačko društvo Abakus d.o.o. ima u knjigovodstvu evidentirano nenaplaćeno potraživanje od kupca Area d.o.o. u svoti od 15.000 kn, za koje je prethodno priznat prihod (12.000kn – prihod konto 7500). Datum dospijeća računa je bio 30.06.2013. godine. Prilikom procjene naplativosti potraživanja prisutna je neizvjesnost naplate te je u poslovnim knjigama evidentirano vrijednosno usklađenje potraživanja.

Porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja

Porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja uređen je odredbama čl. 9 Zakona o porezu na dobit te odredbama čl. 33. Pravilnika o porezu na dobit. Rashod s osnove vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca je porezno priznat ako je od dana dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestoga dana prije podnošenja porezne prijave. Drugim riječima, ako je društvo provelo vrijednosno usklađenje prethodno navedenog potraživanja 12.12.2013., a isto je naplaćeno 10.3.2014., društvo bi trebalo do  25.3.2014. godine (10.3. + 15 dana) predati PD prijavu, kako bi mu trošak vrijednosnog usklađenja bio porezno priznat.

Nadalje, u slučajevima kada imamo porezno priznati trošak vrijednosnog usklađenja potraživanja, koje nije naplaćeno u narednim periodima, potrebno je postupiti u skladu s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno sukladno sljedećim radnjama kako bi vrijednosno usklađenje bilo trajno porezno priznati rashod: potraživanje je utuženo, pokrenut je stečajni postupak, kada je potraživanje prijavljeno u stečajnom postupku, kada je došlo do nagodbe u postupku sanacije ili stečaja ako dužnik nije fizička osoba. Iznimno do navedenih odredbi, sukladno čl.33. Pravilnika o PD-u, priznaje se otpis potraživanja koja su zastarjela, a društvo nije poduzelo radnje za osiguranje naplate pažnjom dobrog gospodarstvenika, uz uvjet da takva potraživanja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba, uz uvjet da potraživanje, odnosno račun (ili zbroj iznosa računa), ne prelazi 5.000 kn. Drugim riječima, u slučajevima kada društvo po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba (nisu obveznici poreza na dobit) ima potraživanje (u poreznom razdoblju) od 7.000 kn i to temeljem tri računa od kojih prvi iznosi 3.000,00 kn, drugi 1.800,00 kn te treći 2.200,00 kn, tada društvo protekom 60 dana od dospijeća plaćanja može vrijednosno uskladiti ili otpisati predmetna potraživanja, a za prvi i drugi račun (3.000,00 kn + 1.800,00 kn) ne mora postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika, jer njihov iznos ne prelazi iznos od 5.000 kn. Za treći račun treba postupati u skladu s pažnjom dobrog gospodarstvenika, jer bi u suprotnom bi dužan uvećati poreznu osnovicu nastupanjem zastare.

Svakako treba napomenuti da se u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit predlaže usvajanje odredbe koja se odnosi na porezno priznavanje otpisa zastarjelih potraživanja od nepovezanih fizičkih (poduzetnici koji su obveznici poreza na dohodak) osoba do 2.000 kn.

U nastavku je dan pregled poreznog položaja troškova s osnove vrijednosnog usklađenja, odnosno otpisa potraživanja od kupaca.

Prikazanom tablicom možemo zaključiti da je trošak vrijednosnog usklađenja porezno priznat rashod ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– prošlo je više od 60 dana od dana dospijeća potraživanja;
– potraživanje nije naplaćeno do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave;
– potraživanje je prethodno bilo iskazano kao prihod;

Ispunjenjem gore navedenih uvjeta vrijednosno usklađenje potraživanje postaje uvjetno porezno priznati trošak, a zadovoljenjem sljedećeg uvjeta postaje trajno porezno priznati trošak.

Prije nastupa zastare (3 godine) društvo mora postupiti u skladu s pažnjom dobrog gospodarstvenika (prethodno je navedeno radnje).

Zaključak

Ono što je u konačnici bitno za naglasiti jest da prilikom evidentiranja rashoda s osnove vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca treba voditi brigu o poreznom tretmanu navedenih rashoda. Samim time voditelj računovodstva bi trebao prije svega pratiti potraživanja od kupaca po njihovom dospijeću, odnosno pratiti kada određeno potraživanje zastarijeva. Jedino na taj način potraživanjima se može uspješno upravljati te pravodobno poduzimati odgovarajuće radnje kako bi se potraživanje naplatilo.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Lifestyle

Poradite na koncentraciji jer samim time ćete bolje raditi i osjećat ćete se zadovoljniji zbog rezultata. Evo nekoliko savjeta za bolju koncentraciju!

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.