Devet razloga zašto u poslovanje svoje tvrtke uvesti EMAS

poljoprivreda

Zaposlenik ste tvrtke koja je donijela odluku da smanji troškove korištenja materijala i resursa, unaprijedi svoju energetsku učinkovitost, provodi politiku društveno odgovornog poslovanja, posluje u skladu sa propisima zaštite okoliša, ostvari prednost u lancu opskrbe i zelenoj javnoj nabavi, objavljuje javnosti podatke o svom utjecaju i doprinosu zaštiti okoliša, mjeri napredak jednostavnim pokazateljima i uključi u navedene procese sve zaposlenike i lokalne političare, čime potiče njihovu lojalnost i spremnost na suradnju. U nastavku dajemo kratak osvrt na sustav upravljanja okolišem EMAS, kao i na sve što tvrtka treba poduzeti kako bi ušla u „obitelj“ organizacija koje posjeduju EMAS certifikat.

Što je EMAS?

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja Europske Unije[1], koji se proširio i van njenih granica (EMAS Global)[2]. Uključivanje tvrtki (u daljnjem tekstu organizacija) u ovaj sustav dobrovoljno je i dostupno svim ekonomskim sektorima javnih i privatnih djelatnosti, odnosno pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima. U EMAS su tako uključene proizvodne organizacije, turistički kompleksi, muzeji, poljoprivredna gospodarstva, javne i državne ustanove, neprofitne organizacije civilnog društva itd.

Kompetitivna prednost EMAS organizacija na tržištu osigurana je njihovim promoviranjem na tržištu EU (i šire) pomoću EMAS logotipa, registracijom u nacionalni i EMAS registar Europske Unije, kao i drugim propisanim mehanizmima. Za određene aktivnosti uvođenja EMAS-a, organizacije mogu ostvariti regulatorne olakšice i financijska poticajna sredstva (subvencije), sukladno članku 17. hrvatske Uredbe EMAS[3]. Financijske olakšice zasad se provod putem godišnjih javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu sredstava subvencioniranja, dok je primjer regulatorne  olakšice definiran člankom 48. Zakona o održivom gospodarenju otpadom[4], gdje proizvođač otpada koji stvara 200 ili više kg opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji nije dužan izraditi Plan gospodarenja otpadom proizvođača ukoliko posjeduje važeću Izjavu o okolišu sukladno EMAS ili certifikat ISO 14001 norme. Nadalje, u postupku javne nabave, proizvođač, odnosno ponuđač usluge ima mogućnost predati dokaz o svom sustavu upravljanja okolišem (EMAS, ISO 14001)[5].

konferencija

Razlozi uvođenja EMAS-a u poslovanje leže u činjenici da je izvrsnost u području zaštite okoliša danas postala snažna poslovna prednost. Organizacije s takvim opredjeljenjem traže načine kojima će kontinuirano smanjivati učinak na okoliš, ali i optimizirati svoje proizvodne procese, uz neizostavnu promociju svojih napora. U nastavku je devet ključnih koristi, odnosno razloga za uvođenje EMAS sustava u poslovanje.

Učinkovito korištenje resursa poput energije, vode, sirovina, potrošnog materijala i sl., te smanjenje troškova gospodarenja otpadom rezultati su poslovanja organizacija u okviru EMAS koncepta. Optimizirajući svoje proizvodne procese, organizacija povećava svoju dobit i time udio na tržištu.

Povećanjem energetske učinkovitosti i smanjujući svoje emisije stakleničkih plinova, organizacija smanjuje svoj utjecaj na okoliš i daje doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Također, za potrebe udovoljavanja zakonskim propisima i normama (npr. ISO 50001[6]), organizacija ima pripremljene podatke o svojoj energetskoj potrošnji i emisijama.

Društveno odgovorno poslovanje, kao model poslovanja koji ostvaruje profit na društveno odgovoran način, tj. integrira brigu za okoliš i društvo, poduprto je praksom EMAS sustava. Organizacija je uspješna ukoliko u jednakoj mjeri vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, što na tržištu predstavlja komparativnu prednost.

Usklađenost sa zahtjevima zaštite okoliša važan je segment poslovanja. Uvođenjem EMAS-a u poslovanje i njegovom dosljednom provedbom, organizacija na koncu dobiva neovisnu ocjenu i time dokaz da posluje u skladu sa propisima u području zaštite okoliša.

Prednost u lancu opskrbe i zelenoj javnoj nabavi poticajan je mehanizam za EMAS organizacije u svim članicama Europske Unije. Sektorski referentni dokumenti[7] načinjeni za pojedine prioritetne sektore na jednostavan način daju smjernice i primjere dobre prakse u cilju minimiziranja utjecaja na okoliš. Stoga EMAS organizacije, prilikom natječaja raspisanih zelenom javnom nabavom, kao svoju prednost mogu naglasiti svoju registraciju u EMAS.

Provjerene informacije o svome poslovanju u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša EMAS organizacije objavljuju putem svojih kratkih izvještaja – Izjava o okolišu. Sadržaj tog dokumenta propisan je EU Uredbom EMAS[8], a sam se dokument objavljuje u nacionalnom i EU EMAS registru po registraciji organizacije, odnosno dodjeli EMAS loga onoj organizaciji koja je ispunila zahtjeve.

Mjerenje utjecaja na okoliš osigurano je izradom 6 jednostavnih pokazatelja koji su sastavni dio Izjave o okolišu. Pomoću njih organizacija dokazuje svoje smanjenje utjecaja na okoliš. Konkretno, radi se o pokazateljima za energetsku učinkovitost, učinkovito korištenje materijala, ukupnu potrošnju vode, količinu proizvedenog otpada, ukupnu emisiju stakleničkih plinova i korištenje zemljišta, kao utjecaja na bioraznolikost.

Angažiranost zaposlenika koji su visoko motivirani za ostvarenje ciljeva svoje organizacije, kako u smislu profita, tako i u smislu zaštite okoliša, potiče pozitivnu radnu atmosferu i vodi ka ostvarenu poslovnih rezultata.

Uključenost dionika kao što su opskrbljivači, javna vlast, organizacije civilnog društva, potrošači, lokalna zajednica, mediji i ostale zainteresirane strane, važna je za dobro poslovanje. EMAS u tom smislu nudi alate za unapređenje poslovnih i drugih veza s navedenim akterima. Primjerice, EMAS logo jedan je od takvih alata. On osigurava autentičnost i prepoznatljivost na tržištu, u medijima ili u komunikaciji s javnom vlasti i sl.

 

[1] http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

[2] http://ec.europa.eu/environment/emas/about/global_en.html

[3] Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), NN 77/14

[4] Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13

[5] Zakon o javnoj nabavi, NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14

[6] http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm

[7] http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/sectoral_en.html

[8] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32009R1221

Za Verlag dashöfer d.o.o. mr.sc. Mira Zovko (www.zastitaokolisa.dashofer.hr)

S ponosom Vas pozivamo na izuzetno zanimljivu Konferenciju – Novi izazovi u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša koja će se održati 22.9.2016. u Zagrebu. Sve detalje možete pronaći na linku:

www.seminari.hr/konferencija-gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa-productsem425/?wa=WWW16KON425PR

konferencija

Podijeli

Odgovori

Top