Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Kod prijave poreza na dohodak pripazite na ove stvari!

Bliži se krajnji rok predaje (28. veljače)godišnje prijave poreza na dohodak. Zakon koji uređuje navedenu problematiku jest Zakon o porezu na dohodak (NN 144/12) i kao takav određuje tko je obvezan a tko je „dobrovoljan“ predati godišnju prijavu poreza na dohodak.

Bliži se krajnji rok predaje (28. veljače)godišnje prijave poreza na dohodak. Zakon koji uređuje navedenu problematiku jest Zakon o porezu na dohodak (NN 144/12) i kao takav određuje tko je obvezan a tko je „dobrovoljan“ predati godišnju prijavu poreza na dohodak.

Uvodno

Zakonom o porezu na dohodak definira uvjete kad porezni obveznik mora predati godišnju poreznu prijavu. Isto tako su definirani uvjeti i postupak eventualne prijave poreza od strane poreznih obveznika koji nisu obvezni predati godišnju prijavu. O tome će biti više riječi u nastavku članka.

Obveznici poreza na dohodak su sve fizičke osobe građani bez obzira na dob, spol nacionalnost, državljanstvo i sl., ako u Republici Hrvatskoj ostvaruju primitke iz bilo kojeg izvora. Bitno je po toj osnovi razlikovati rezidente i nerezidente. Primjenjujući načelo svjetskog dohotka, rezidenti su obvezni plaćati porez na ukupno ostvareni dohodak u zemlji i u inozemstvu, a nerezidenti su obvezni platiti porez samo na dohodak ostvaren u RH.

Kada je obvezno predati godišnju prijavu?

U ovom dijelu donosimo odgovor tko je obvezan prema zakonu predati godišnju prijavu. Dakle, godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

– plaću isplaćenu kod dva ili više poslodavaca istodobno

– mirovinu isplaćenu istodobno od dva ili više isplatitelja u zemlji ili inozemstvu – plaća od poslodavca i mirovina,

– mirovinu isplaćenu istodobno zbog profesionalne nesposobnosti za rad i plaća kod poslodavca

– dohodak koji ostvaruju fizičke osobe, a koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga ( obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda i šumarstvo, imovina i imovinska prava i druge samostalne djelatnosti).

– dohodak ostvaren izravno iz inozemstva (ako porez na dohodak nije plaćen u roku od 8 dana od primitka novca po tuzemnim propisima)

– plaću na koju poslodavac nije obračunao i uplatio porez i prirez.

– dohodak na koji isplatitelj nije obračunao, obustavio i uplatio porez i prirez)

– ako Porezna uprava naknadno zatraži poreznu

– pomorci u međunarodnoj plovidbi

Dakle, ukoliko „upadate“ u neku od natuknica onda ste obvezni do 28.02. predati godišnju prijavu.

Nije potrebno predati godišnju prijavu, ali se ista može podnijeti

Dakle, zaključili smo da nisu sve fizičke osobe obvezne predavati poreznu prijavu. Sukladno navedenom, ako je fizička osoba ostvarila neke od sljedećih dohodaka u 2012. godini, nije obvezna predavati godišnju poreznu prijavu:

– dohodak od nesamostalnog rada (plaća) ili mirovina samo kod jednog tuzemnog (domaćeg) poslodavca ili više tuzemnih (domaćih) poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno

– dohodak od imovine i imovinskih prava (dohodak od iznajmljivanja pokretnina i nekretnina,) a ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga;

– dohodak od kapitala (primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine – korištenje imovine i usluga u privatne svrhe i sl.)

– dohodak od osiguranja

– drugi dohodak (primitci članova nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora; naknade koje se najčešće ostvaruju na temelju ugovora o djelu kao što su primitci trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja i sl.)

Ako se fizička osoba odluči na predaju porezne prijave iako nije obvezna, mora imati na umu da se prilikom dobrovoljne predaje u poreznoj prijavi iskazuju ostvareni primici po svim osnovama. U tom slučaju im se na temelju porezne prijave utvrđuje godišnji porez na ukupno ostvarene primitke.

Npr. fizička osoba u 2012. godini ostvarila dohodak od dividendi do 12.000 kuna i odluči se na predaju porezne prijave za ostvarivanje povrata poreza kojeg je isplatitelj prilikom isplate obračunao po odbitku, odnosno, isplatio je primatelju dividende iznos umanjen za porez. Do sada smo zaključili da navedena fizička osoba nije obvezna predati godišnju prijavu, ali ako se na isto odluči, mora prijaviti sve ostvarene primitke u 2012. godini. Upravo zbog obveze prijavljivanja svih primitaka postoji mogućnost da se na kraju utvrdi da smo platili manje poreza nego smo zaista trebali, pa moramo naknadno državi uplatiti razliku.

Primici koji se ne smatraju dohotkom

Da bi „uklonili“ eventualne nedoumice, smatramo korisnim spomenuti i primitke koji se ne oporezuju, odnosno koji nisu predmet porezne prijave:

– kamate na kunsku i deviznu štednju,

– kamate po vrijednosnim papirima.

– izravne uplate premije osiguranja za dokup doživotne mirovine određene prema ZOMO-u,

– darovanja za zdravstvene potrebe koje su primile fizičke osobe

– obiteljske mirovine koje ostvaruju djeca po umrlom roditelju,

– državne nagrade

– potpore zbog zbrinjavanja HRVI i članova obitelji

– socijalne potpore,

– doplatak za djecu,

– potpore za novorođenče (koje daju jedinice lokalne (regionalne) samouprave na temelju svojih akata,

– primitci osoba s invaliditetom (osim plaća i mirovina),

– potpore zbog uništenja nepogoda i oštećenja imovine zbog elementarnih

– primitci od prodaje osobne imovine (zemljišta, kuće, stanovi, odjeća i dr.)

– odštete koje nisu u vezi s gospodarskom djelatnosti,

– primitci po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine ako nisu bile priznate u izdatke,

– potpore u slučaju smrti roditelja

Sastavljanje i predavanje porezne prijave

Prijava poreza na dohodak predaje se na propisanom obrascu OBRAZAC DOH. Navedeni obrazac se može kupiti u prodaji ili se može preuzeti na stranicama Porezne uprave.

Obrazac DOH sastoji se od osnovnog četverolisnog dijela koji sadržava podatke o ostvarenim dohodcima te pomoćnim tablicama, kao što je tablica za obračun smanjenja poreza na dohodak iz plaće i mirovine za hrvatske ratne vojne invalide te ostale pomoćne tablice za utvrđivanje olakšica i poticaja za obrtničke djelatnosti, za utvrđivanje poreznog gubitka, napomene u vezi s prilozima poreznih obveznika te mjesto za datum i potpis poreznog obveznika.

Obrazac je promijenjen u odnosu na prošlu godinu, u dijelu u kojem se utvrđuje konačna porezna obveza.

Sukladno Uputi Ministarstva financija, rezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Nerezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu sjedišta isplatitelja ili većeg dijela njegove imovine, odnosno prema mjestu u kojem je pretežno obavljao djelatnost ili mjestu u kojemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak.

Zaključak

Sve fizičke osobe koje su obvezne predati poreznu prijavu, moraju istu predati do 28. veljače 2013. godine na dohodak koji se odnosi na 2012. godinu. Isto tako, osobe koje nisu obvezne na predaju porezne prijave, ukoliko se ipak odluče na predaju iste – moraju prijaviti sve primitke u 2012. godini.

Dva ključna savjeta su:

– obvezno predati godišnju prijavu ako je tako propisano Zakonom

– ukoliko se odlučite predati prijavu iako po Zakonu niste obvezni, pripazite da to ne bude „skupa priča“ u smislu da se utvrdi da državi morate nadoplatiti razliku, a to ste mogli legalno izbjeći

O autoru teksta:

Andrija Garofulić je prve godine svoje poslovne karijere proveo je u revizorskoj kući KPMG na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu KPMG-u, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure. U poreznom odjelu KPMG-a bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama. Od zaposlenja u Cinotti savjetovanju d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata.

Andrija trenutno polaže ispite za stjecanje certifikata za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA).

Napisao

Pročitajte još:

Poduzeća

U prvih devet mjeseci 2021. godine, Grupa je ostvarila neto dobit u iznosu od 0,5 mil HRK.

Računovodstvo, kontroling, porezi, financije

Nabava je u današnje vrijeme uistinu strateški čimbenik u profitabilnosti tvrtke, jer dobro upravljanje nabavom poduzeću omogućuje stratešku prednost.

Porezi

Zbog olakšavanja posljedica katastrofe i niza donacija koje su uslijedile iz Hrvatske, ali i inozemstva, u NN 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika...

Komunikacija

Gotovo dvije trećine građana (62%) smatra da svi zaposleni trebaju plaćati isti porez, bez obzira rade li od kuće ili ne u ovoj situaciji.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.