Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Oporezivanje manjkova ovisno o subjektu donošenja odluke o pokriću

U prvom tekstu o oporezivanju manjkova ovisno o donositelju odluke o njihovu pokriću donosimo pregled mogućnosti, zakonski okvir i primjer komisijskoga knjiženja manjkova, a u nastavku ćemo prikazati kako manjkovi utječu na izračun poreza, ovisno o tome tko je donio spomenutu odluku…

U prvom tekstu o oporezivanju manjkova ovisno o donositelju odluke o njihovu pokriću donosimo pregled mogućnosti, zakonski okvir i primjer komisijskoga knjiženja manjkova, a u nastavku ćemo prikazati kako manjkovi utječu na izračun poreza, ovisno o tome tko je donio spomenutu odluku...

Kako osigurati najmanji iznos plaćanja poreza i ostalih davanja kada komisija za popis imovine u sklopu godišnjeg popisa ili popisa tijekom godine utvrdi manjkove materijalne imovine?

Nastanak manjkova

Manjkovi materijalne imovine mogu nastati na:
– osnovnim sredstvima
– zalihama materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
– zalihama trgovačke robe
– zalihama sitnog inventara, autoguma i ambalaže
– sitnom inventaru u upotrebi.

Ukupni manjkovi mogu biti neoporezivi ako su manji ili jednaki dopuštenim manjkovima od kala, rastepa, kvara i loma. Propisale su ih Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, odnosno definirali interni akti društva za vrste imovine i djelatnosti za koje nije donesen propis. Neoporezivi su i manjkovi koji su posljedica elementarnih nepogoda te manjkovi zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja i manjkovi iznad dopuštenih, ali samo ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja bio nazočan ovlašteni djelatnik porezne uprave. Ako nisu ispunjeni ti uvjeti, manjkovi su u cijelosti ili djelomično oporezivi, i to porezom na dodanu vrijednost i ostalim porezima i davanjima, ako se manjak pokriva novcem društva.

Ako se za manjkove tereti osoba odgovorna za njihov nastanak, obračunava se i plaća samo porez na dodanu vrijednost, i to na tržišnu vrijednost imovine koja je predmetom manjka, a na teret odgovorne osobe.

Tko donosi odluku?

U slučaju kada se manjkovi pokrivaju na teret društva, koje poreze i u kojoj visini treba platiti ovisi o tome tko donosi odluku o pokriću manjkova na teret društva. Odluku može donijeti:

– nadzorni odbor ili skupština društva
– imenovana ovlaštena osoba (direktor) ili uprava društva
– član društva.

Porez na dodanu vrijednost obračunava se jednako u sva tri slučaja. Ostali porezi ovise o tome tko donosi odluku. Najmanje porezno opterećenje u iznosu poreza na dobit bit će ako odluku donese nadzorni odbor (kod dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću koja imaju nadzorni odbor), odnosno skupština društva kod d.o.o.-a koji nemaju nadzorni odbor.

U slučaju direktorove ili odluke uprave društva manjak se smatra dohotkom i pripisuje se direktoru ili članu uprave te se oporezuje u cijelosti kao plaća (primitak u naravi). Kada odluku donosi član društva kao ovlašteni pojedinac, manjak se oporezuje kao dohodak od kapitala. Ako direktor ili uprava društva na temelju zapisnika i mišljenja komisije za popis imovine procijene da za nastale manjkove ne može odgovarati pojedina osoba, već se manjkovi trebaju pokriti iz poslovanja društva, treba sastaviti prijedlog takve odluke i uputiti je nadzornom odboru ili skupštini društva na usvajanje.

Na što je potrebno paziti?

– na to je li ispravno utvrđen iznos oporezivog manjka kao razlika između ukupnog manjka i propisom ili internim aktom dopuštenog manjka
– na to je li visina dopuštenog manjka koja je propisana u internom aktu u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
– odluku je potrebno donijeti u propisanom roku za utvrđivanje manjkova
– odluka mora imati sve elemente vjerodostojne knjigovodstvene isprave.

Konkretan primjer

Komisija za popis materijalne imovine utvrdila je da na dan 31. prosinca 2005. godine postoje sljedeće inventurne razlike:

23_oporezivanje_manjkova_ovisno_o_subjektu_donosenja_odlike_o_pokricu_manjkova_1

Komisija za popis imovine ustanovila je da su za manjak osnovnih sredstava i sitnog inventara odgovorne osobe koje su zadužene za tu imovinu i predlaže da se manjkovi nadoknade na teret spomenutih osoba. Manjak trgovačke robe veći od dopuštenog manjka odnosi se na robu kojoj je protekao rok upotrebe i koja je oštećena te se predlaže pokriće ovih manjkova na teret troškova društva.


Napisao

Pročitajte još:

Ljudski resursi

U prilogu donosimo 7 koraka pomoću kojih ćete djelovati uvjerljivo, te se prezentirati i pokazati kako ste osoba koja posjeduje integritet.

Komentari

S eksplozijom e-trgovine raste i broj skladišta diljem svijeta. Naime, s procijenjenih 151.000 skladišta u 2020. očekuje se rast na 180.000 skladišta do 2025....

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.