Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Porezni tretman donacija

novac, donacija
pixabay.com

Veliki broj poduzetnika tijekom poslovne godine vrše određena darovanja bilo fizičkim ili pravnim subjektima. Da bi se radilo o porezno priznatim rashodima s aspekta poreza na dobit, potrebno je ispuniti određene uvjete propisane zakonom.

Porezno priznata darovanja s aspekta poreza na dobit

Zakon i Pravilnik o porezu na dobit definiraju koja su darovanja porezno priznati rashodi razdoblja, što slijedi u nastavku.
Da bi se nešto smatralo porezno priznatim darovanjima razdoblja, zakonski su propisani sljedeći uvjeti:

 • darovanja u naravi ili novcu,
 • učinjena u tuzemstvu,
 • za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje spomenute djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima
 • do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. Takvom odlukom smatraju se pojedini projekti ministarstava i njihova suglasnost za pojedine projekte.

Drugim osobama smatraju se u skladu sa zakonskim propisima tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave. Često pitanje koje se postavlja u praksi je može li se porezno priznatim darovanjem smatrati i darovanje sindikatima ili političkim strankama. Iz svega prethodno navedenoga, proizlazi da donacije sindikatima i političkim strankama ne mogu biti porezno priznati rashod, jer se ne radi o nabrojenim, općekorisnim djelatnostima niti drugim osobama definiranim zakonom.

Također, u porezno priznata darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) pod sljedećim uvjetima:

 • rješavanje tih potreba nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe,
 • darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno je na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te
 •  darovanje je obavljeno na temelju vjerodostojnih isprava.

Vjerodostojnim ispravama o donacijama smatra se svaki dokaz da je donacija izvršena, kao što je zahtjev za donacijom koji može i ne mora postojati, odluka uprave društva o donaciji i određena isprava koja dokazuje smanjenje imovine koja je donirana, bez obzira na njen oblik (novčana sredstva ili određena nematerijalna imovina, proizvodi i slično). Posjedovanje vjerodostojne dokumentacije utvrđeno je i Zakonom o porezu na dohodak, o čemu više u nastavku.

Aspekt poreza na dohodak

Ako se radi o darovanjima za zdravstvene potrebe fizičkoj osobi, određeni uvjeti moraju biti ispunjeni kako isto ne bi predstavljalo dohodak.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, dohotkom se ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Također, propisano je da se navedeno neće smatrati dohotkom ako su ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti iz Zakona o porezu na dobit. Dodatno, ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Davatelj darovanja obvezan je voditi evidenciju o danim darovanjima, neovisno u kojem obliku, koja osobito sadrži slijedeće podatke: nadnevak isplate, odnosno davanja, ime i prezime primatelja darovanja te njegov OIB, način isplate (na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove ili u dobrima), iznos koji se daruje.

Ono što je ovdje zanimljivo za istaknuti je da navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak nije za neoporezivanje tih darovanja propisan uvjet da se zdravstvene potrebe trebaju zadovoljavati isključivo u tuzemstvu. Proizlazi da se pod propisanim uvjetima ne utvrđuje oporezivi primitak fizičke osobe po osnovi dobivenog darovanja u novcu za potrebe liječenja u tuzemstvu i u inozemstvu. Ipak, isti propisi utvrđuju i da rješavanje zdravstvenih potreba ne smije biti plaćeno nekim od zdravstvenih osiguranja u RH, iz čega proizlazi da se navedeno darovanje ne može neoporezivo isplatiti nerezidentu.

Međutim, ako darovanje fizičkoj osobi za iste svrhe daje pravna ili fizička osoba koja je poslodavac, a fizička osoba jest njegov posloprimac ili s posloprimcem osobno povezana osoba (npr. član njegove obitelji), iznos darovanja smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) toga posloprimca, iz koje je poslodavac obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinose za obvezna osiguranja iz i na plaću u skladu s odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.
U tom slučaju se takvo darovanje koje se smatra plaćom, u cijelosti smatra porezno priznatim rashodom pri utvrđivanju dobiti darovatelja sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zaključak

Uvijek je dobro činiti dobra djela, ali ako želite da Vam takvi troškovi budu porezno priznati te da sa sobom ne povlače dodatne porezne obveze, obratite pažnju na sljedeće:

 • iznos, svrhu i primatelja darovanja tj. donacije;
 •  posjedovanje vjerodostojnih isprava;
 • prilikom darovanje fizičkim osobama potrebno je obratiti pažnju na uvjete koji trebaju biti ispunjeni sukladno Zakonu o porezu na dohodak kako se navedeno ne bi smatralo dohotkom darovane osobe
 • Dohotkom se ne smatraju ni darovanja fizičkoj osobi za liječenje u inozemstvu
 • Zakon definira darovanja nerezidentima te darovanja zaposlenicima kao oporezive primitke.

Članak napisao Mazars Cinotti Consulting

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.
Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).
Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Preporučujemo

Lifestyle

Iako brojevi variraju od situacije do situacije neupitno je da je govor tijela u prenošenju poruke jako bitan.

Lifestyle

Dulum zemlje, prva sezona dokumentarne serije u četiri nastavka, priča o izazovima i uspjehu hrvatskih “poljoprivrednika vizionara”.

Lifestyle

Samopouzdanje, kao i većina drugih vještina, može se naučiti i bitno poboljšati.

Upravljanje biznisom

Upravo su vam dali novi projekt i nemate ni najblažu ideju kako ćete ga napraviti na vrijeme. A naravno, ne dolazi u obzir da...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.