Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Priznavanje prava na porezne olakšice – obrazac ZPP – DOH

Temeljem odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, Porezna uprava je obvezna na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže i primjenjujući poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrditi poreznim obveznicima godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje.

Iznimno, Porezna uprava ne dostavlja poreznim obveznicima privremeno porezno rješenje ako u provedbi posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.

Porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu poreznog obveznika zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP – DOH ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom o porezu na dohodak, te istom priložiti vjerodostojne isprave, u kojem slučaju će se na te porezne obveznike primijeniti poseban postupak uzimajući u obzir podatke navedene u zahtjevu.

Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku – Obrazac ZPP – DOH mogu podnijeti slijedeći porezni obveznici koji:

  • na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djeci, stupnju i vrsti utvrđene invalidnosti, s vjerodostojnim ispravama kao što su izvatci i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga, potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje, rješenje o utvrđenom invaliditetu, potvrda o školovanju na školama i fakultetima i dr. Ako bračni ili izvanbračni drug, odnosno životni ili neformalni životni partner, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji rezidenta imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu, tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu;
  • na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja i području Grada Vukovara, s potvrdama o prebivalištu ili uobičajenom boravištu te s vjerodostojnim ispravama kojima se dokazuje boravak na tim područjima;
  • žele uvećati osobni odbitak za plaćene doprinosime za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, s preslikama naloga o uplati doprinosa;
  • žele uvećati osobni odbitak za dana darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak, s preslikama naloga o doznaci u novcu i ugovora ili potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama;
  • žele preraspodjeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, s izjavom o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka, te o imenima i prezimenima i matičnom broju građana osoba za koje su osobni odbitak podijelile i s kojima su osobni odbitak podijelile;
  • su nasljednici te podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe, s rješenjem o nasljeđivanju;
  • su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu, s potvrdom inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu.

Na porezne obveznike koji u navedenom roku podnesu zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP – DOH, Porezna uprava će primijeniti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohoda

Za Verlag Dashöfer: mr. sc. Željko Marinac, porezni savjetnik u mirovini (www.racunovodja.hr)

VD-banner

Pročitajte još:

Novosti

Verlag Dashöfer profesionalna je izdavačka kuća za poreznu, računovodstvenu i pravnu literaturu. Kako tvrtka nastoji pratiti trendove u navedenim područjima, pozivaju sve zainteresirane na...

Edukacija

Prilikom ručnog prenošenja tereta radnici su zbog težine tereta, učestalosti pokreta ili ergonomski neodgovarajućeg položaja tijela izloženi opasnosti oštećenja leđa. Zbog navedenog važno je...

Edukacija

Pripremite se za proljeće uz najnovije seminare iz aktualne ponude seminara. Zašto ne biste poradili na vašem poslovnom obrazovanju uz seminare koje vam pruža...

Edukacija

Pripreme za proljeće nikada ne proteku lagano. Pobijedite proljetni umor i organizirajte se unaprijed – napravite plan za edukaciju kojeg ćete slijediti sljedeći mjesec...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.