Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Sadržaj računa

Često se u praksi javljaju problemi oko izdavanja i čuvanja računa, pa poduzetnici često pitaju kada trebaju izdati račun, kakvog oblika taj račun treba biti te koje podatke treba sadržavati. Prilikom toga, često se pita da li je valjan elektronički račun. U nastavku donosimo opće informacije o računima koje bi svaki poduzetnik trebao znati…

Često se u praksi javljaju problemi oko izdavanja i čuvanja računa, pa poduzetnici često pitaju kada trebaju izdati račun, kakvog oblika taj račun treba biti te koje podatke treba sadržavati. Prilikom toga, često se pita da li je valjan elektronički račun. U nastavku donosimo opće informacije o računima koje bi svaki poduzetnik trebao znati…

Način izdavanja i sadržaj računa

Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona čl. 54, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost čl. 78. i Zakonom o porezu na dohodak. Računom se smatra svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, ispravak koji mijenja prvobitni račun,  potvrdnice iz naplatnih uređaja. Za više zasebnih isporuka dobara ili usluga može se izdati zbirni račun, pod uvjetom da se PDV na isporuke navedene u zbirnom računu obračunava tijekom istog kalendarskog mjeseca.

Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu  vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Elementi računa:

1. broj i datum izdavanja računa
2. ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti
3. naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
5. ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi
6. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (obavezan je za transakcije unutar EU)
7. ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
8. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam
9. jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a
10. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu
11. stopu PDV-a
12. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen
13. zbrojni iznos naknade i PDV-a
14. vrijeme izdavanja računa
15. oznaku operatera na naplatnom uređaju
16. oznaku načina plaćanja računa
17. jedinstveni identifikator računa

Računi poreznih obveznika moraju sadržavati elemente od rednog broja 1. do 13., dok su  obveznici fiskalizacije obvezni na računu navesti elemente od rednog broja 1. do 18.

Valuta i jezik računa

Osim u kunama iznos  na računima može biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan nastanka obveze.

Što se tiče jezika, zakonski propisi nigdje izrijekom ne navode da račun mora biti na hrvatskom jeziku (osim određenih odredbi Zakona o računovodstvu vezano za poslovne knjige), no poduzetnici trebaju biti spremni da porezna uprava ima pravo tražiti ovjereni prijevod na hrvatski za svaki dokument izrađen na stranom jeziku, a korišten za knjiženje.

Određene specifičnosti određenih postupaka izdavanja računa

U slučaju izdavanja računa za isporuke dobara ili usluga koje porezni obveznik obavi u drugu državu članicu, a primatelj isporuke u toj državi članici obvezan je platiti PDV u računu se umjesto  jedinične cijene, popusta, stope PDV te iznosa PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a navodi porezna osnovica tih dobara i usluga te količina isporučenih dobara ili usluga i njihov naziv.

U slučaju obavljanja oslobođenih isporuka dobara ili usluga u računu se moraju navesti odredbe Zakona, odnosno u određenim slučajevima odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a kojima je to oslobođenje propisano ili se može navesti napomena koja upućuje na oslobođenje. Obzirom da se radi o oslobođenim isporukama u računu se iskazuje samo zbrojni iznos naknade.

U slučaju posebnog postupka oporezivanja u računu se mora navesti razlog posebnog postupka oporezivanja. Kada primatelj isporuke izdaje račun umjesto isporučitelja u računu se mora navesti „samoizdavanje računa”.  U slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV, isporučitelj u računu mora navesti „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge“.

Ako račun izdaje mali porezni obveznik u računu mora navesti da su isporuke dobara ili usluga oslobođene plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona. U slučaju isporuke novih prijevoznih sredstava unutar EU račun mora sadržavati i sljedeće podatke: radni obujam ili snagu motora, datum prve uporabe te broj prijeđenih kilometara kopnenog motorna vozila, dužinu plovila, datum prve uporabe te broj sati plovidbe, težinu zrakoplova pri polijetanju, datum prve uporabe te broj sati letenja.

Da li su valjani elektronički računi

Računom se prema članku 80. Zakona smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa. Takva suglasnost se može ostvariti unošenjem odredbi o načinu fakturiranja u ugovor o suradnji, ili jednostavnim plaćanjem po takvom računu od strane kupca.

Račun u elektroničkom obliku treba biti izdan i zaprimljen u bilo kojem elektroničkom formatu. To se odnosi na račune kao strukturirane poruke (kao što je XML) ili druge vrste elektroničkih formata (kao što je elektronička pošta s dokumentom u PDF formatu u prilogu ili faks primljen u elektroničkom formatu, a ne na papiru).

Bitno je naglasiti da je izdavatelj računa obvezan utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa. To se može ostvariti pomoću elektroničke razmjene podataka (EDI) ili naprednog elektroničkog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga. Napominjemo da navedeni primjeri ne ograničavaju primjenu drugih tehnologija ili procedura, ako zadovoljavaju uvjete za osiguranje vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti računa.

Vjerodostojnost podrijetla se osigurava na način da se može nedvojbeno utvrditi identitet izdavatelja računa, a cjelovitost sadržaja podrazumijeva da sadržaj računa nije izmijenjen do kraja razdoblja za pohranu računa.

Metoda poslovne kontrole je proces koji kreiraju, provode i ažuriraju odgovorne osobe radi osiguranja financijskog, računovodstvenog i izvještavanja i postupanja u skladu sa zakonskim uvjetima. Primjer kontrole poslovanja je uparivanje popratne dokumentacije.

Računi izrađeni u elektroničkom obliku, pomoću, na primjer, računovodstvenog softvera ili softvera za obradu riječi, poslani i zaprimljeni na papiru ne smatraju se računima u elektroničkom obliku.

Zaključak

Kod izdavanja računa, potrebno je paziti na više zakonskih propisa, koji su posebno rigidni kada se računi izdaju između dvaju poreznih obveznika.

Za izdavanje računa prema kupcu fizičkoj osobi, propisi su manje rigidni, ali istu nisu predmet ovog članka.

Iznosi na računu moraju biti u kunama, a nije izrijekom propisano da račun kao isprava mora biti na hrvatskom jeziku.

Što se tiče izdavanja elektroničkih računa, pripazite na sljedeće:

–         mora biti izrađen, poslan i primljen u elektronskom formatu;

–         mora biti potpisan naprednim elektroničkim potpisom ili mora sadržavati ime i prezime osobe koja ima ovlast za izdavanje računa;

–         ovakav način razmjene računa mora biti prihvaćen od kupca, a načini prihvaćanja su i plaćanje od strane kupca;

–         izdavatelj i primatelj moraju biti u stanju metodom poslovne kontrole povezati račun i popratne dokumente istoga.

_____________________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.