Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Obračun neporeznih (parafiskalnih) davanja za 2013. (2.dio)

U troškove poreznog razdoblja pripadaju i troškovi parafiskalnih nameta kao što su članarine u turističkim zajednicama, naknade za općekorisne funkcije šuma, spomenička renta te članarine i doprinosi HGK. Za koja davanja je potrebno podnijeti godišnji obračun, kako obračunati i do kada je rok za podnošenje obračuna i plaćanje pitanje je svake godine u vrijeme obračuna. Više donosimo u nastavku.

U troškove poreznog razdoblja pripadaju i troškovi parafiskalnih nameta kao što su članarine u turističkim zajednicama, naknade za općekorisne funkcije šuma, spomenička renta te članarine i doprinosi HGK. Za koja davanja je potrebno podnijeti godišnji obračun, kako obračunati i do kada je rok za podnošenje obračuna i plaćanje pitanje je svake godine u vrijeme obračuna. Više donosimo u nastavku.

Naknada za općekorisne funkcije šuma

Tko su obveznici?

Obveznici su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području RH.

Na koju osnovicu obračunati naknadu?

Osnovica je ukupan prihod ostvaren na domaćem i ino tržištu umanjen za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja, te prihode od dividendi i udjela u dobitku.

Po kojoj stopi obračunati naknadu?

Stopa za obračun naknade iznosi 0,0265%.

Sastavljanje konačnog obračuna i rok za podnošenje

Konačni obračun naknade se sastavlja na propisanom obrascu OKFŠ. Obrazac je sastavni dio Pravilnika o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 84/10 i 39/12).

Obrazac se dostavlja Trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, i to najkasnije do 30.travnja 2013.

Plaćanje naknade

Prema utvrđenoj svoti predujma u obrascu OKFŠ, tromjesečna svota predujma uplaćuje se u zakonski određenim rokovima:
1. za razdoblje 1. siječnja – 31. ožujka, do 30. travnja;
2. za razdoblje 1. travnja – 30. lipnja, do 30. lipnja;
3. za razdoblje 1. srpnja – 30. rujna, do 30. rujna;
4. za razdoblje 1. listopada – 31. prosinca, do 31. prosinca.

Knjiženje razlike po konačnom obračunu

U slučaju dodatne obveze utvrđene konačnim obračunom potrebno je knjižiti dodatni trošak i iskazati obvezu za naknadu za općekorisne funkcije šuma, dok je u slučaju više plaćene naknade potrebno s troška stornirati preplaćeni iznos i iskazati potraživanje za više plaćenu naknadu za šume.

U slučaju više plaćenih predujmova ostaje kao predujam za naredno razdoblje. Ukoliko želite povrat preplaćenih sredstava, važno je napomenuti da isti možete zatražiti pisanim zahtjevom.

Spomenička renta

Tko su obveznici?

Obveza za 2013. postoji po 2 osnove:
• Obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline
• Stjecanje prihoda od djelatnosti određene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa), novčarsko posredovanje, pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova, te djelatnosti kockanja i klađenja.

Napominjemo da se obveza po ove dvije osnove ne isključuje, što znači da ukoliko ispunjavate obje osnove, obveznik ste spomeničke rente po obje osnove.

Plaćanje spomeničke rente po osnovi obavljanja djelatnosti na području kulturno povijesne cjeline

Obveznici po ovoj osnovi su obvezni uplatiti godišnju svotu, i to u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Spomenička renta se u ovom slučaju utvrđuje najviše 1,00 – 7,00 kn po m2 na kojem se obavlja djelatnost.

Obveza plaćanja spomeničke rente po osnovi ostvarenog prihoda od djelatnosti određene Zakonom

Na koju osnovicu obračunati naknadu?

Osnovica je ukupan prihod ostvaren od navedenih djelatnosti.

Po kojoj stopi obračunati naknadu?

Stopa za obračun naknade iznosi 0,05%.

Sastavljanje konačnog obračuna i rok za podnošenje

Konačni obračun naknade sastavlja se na propisanom obrascu SR koji je dostupan na Internet stranicama Porezne uprave (http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/SR.pdf).

Obrazac je Poreznoj upravi potrebno dostaviti zajedno sa ostalim financijskim i poreznim izvješćima (bilanca, rdg, PD prijava, PDV-K i članarine TZ) najkasnije do 30.travnja 2013. za pravne osobe, te do kraja veljače zajedno sa prijavom poreza na dohodak za fizičke osobe.

Plaćanje spomeničke rente

Spomenička renta uplaćuje se mjesečno tijekom godine za sve mjesece u kojima obveznik obavlja djelatnost. U najčešćem slučaju obveznik je obavljao djelatnost svih 12 mjeseci, što znači da obveznik godišnji iznos naknade dijeli s 12 kako bi dobio mjesečni iznos predujma.

Uplatni računi su navedeni u Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013.godini (Nar. nov., br. 2/13).

Knjiženje razlike po konačnom obračunu

U slučaju dodatne obveze utvrđene konačnim obračunom potrebno je knjižiti dodatni trošak i iskazati obvezu za spomeničku rentu, dok je u slučaju više plaćene naknade potrebno s troška stornirati preplaćeni iznos i iskazati potraživanje za više plaćenu spomeničku rentu.

Važno je napomenuti da za više plaćenu članarinu u obračunskom razdoblju možete zatražiti povrat ili ostaviti preplaćeni iznos kao akontaciju za sljedeće razdoblje.

Članarine i doprinosi HGK

Za članarine i doprinose HGK se ne podnosi godišnji obračun.

Članarina HGK

Već uplaćene svote članarine u 2013. smatraju se podmirenom obvezom. Iznos obveze u 2014.g.utvrđuje se prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu i sljedećim kriterijima:

Članarina se uplaćuje do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Doprinos HGK

Doprinosi su prema odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini ukinuti.

Napisao

Pročitajte još:

Novosti

Povećanje potrošnje zabilježeno je u skoro svim kategorijama, dok su građani pronašli načine za uštedu kroz kupnju na akcijama, usporedbu cijena i češće pripremanje...

Marketing i prodaja

Native Advertising Institut nagradio je Addiko banku za edukativni native serijal o uvođenju eura, kreiran u suradnji s NewsBarom

Financije

Globalna konzultantsko-revizorska tvrtka EY provela je opsežnu analizu europskog gospodarstva tijekom prvog tromjesečja 2023. i dala svoja predviđanja za ekonomska kretanja u tekućoj godini

Financije

Držanje novca u gotovini također nije isplativa opcija jer je i ona jednako pogođena inflacijom kao i štednja u banci pa se nameće pitanje...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.