Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Računovodstvo i financije

Oprez, inspekcija rada na terenu – novi Pravilnik u primjeni

Zakonom o radu koji je u primjeni od 01.01.2010. propisana je obveza poslodavaca da vode evidencije o zaposlenim djelatnicima i evidencije o radnom vremenu kao i sadržaju obračuna plaća, naknade plaća i otpremninama. U nastavku Vam donosimo detalje novih evidencija o djelatnicima i radnom vremenu te sadržaj novih obračunskih lista.

Zakonom o radu koji je u primjeni od 01.01.2010. propisana je obveza poslodavaca da vode evidencije o zaposlenim djelatnicima i evidencije o radnom vremenu kao i sadržaju obračuna plaća, naknade plaća i otpremninama. U nastavku Vam donosimo detalje novih evidencija o djelatnicima i radnom vremenu te sadržaj novih obračunskih lista.

Sadržaj evidencija, kao i sadržaj obračunskih lista uređeni su na temelju dvaju novih podzakonskih propisa. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima (objavljen u N.N. br.66/10 28.05.) u primjeni je od 01.06.2010. i obvezuje na vođenje evidencije sve pravne i fizičke osobe bez obzira na broj zaposlenih. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaća i otpremnina objavljen 30.06.u N.N. 81/10, a u primjeni je od 08.07.2010.

Važno je znati

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima obvezuje poslodavce da ustroje i ažurno vode dvije grupe podataka:

• evidencije o zaposlenim djelatnicima i o drugim osobama koje rade kod poslodavca

• evidencije o radnom vremenu zaposlenika

Evidencije o zaposlenicima sadrže 25 obveznih podataka koje bi logički mogli grupirati u četiri skupine:

• podaci o samom zaposleniku

• podaci o radnom odnosu i poslovima na kojima zaposlenik radi

• posebni podaci

• podaci koji se odnose na prestanak radnog odnosa

Obveze poslodavaca

Osim propisanih 25 podataka poslodavac je obvezan voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa kao što su podaci o roditeljstvu, podaci povezani sa zdravljem i radnom sposobnošću zaposlenika, podaci o novčanim obvezama zaposlenika (obveze uzdržavanja koje terete zaposlenika, isprave o zapljeni plaće itd.). Ovaj sadržaj dodatnih podataka pri tome treba prilagoditi praćenju ostvarivanja prava zaposlenih.

Propisani način vođenja isprava na temelju kojih se sastavljaju evidencije propisuje da poslodavac unosi podatke u evidenciju na temelju odgovarajuće dokumentacije koju mu dostavlja zaposlenik ili na temelju posebnih propisa. Ako dođe do promjene nekog podatka, zaposlenik je dužan poslodavcu spomenutu promjenu prijaviti odmah ili najkasnije u roku od 8 dana. Evidencija o zaposlenima možemo voditi u papirnatom ili u elektronskom obliku. Detaljan oblik spomenutih evidencija nije propisan te možemo sami kreirati njihov izgled uz uvjet da evidencije sadržavaju sve propisane podatke.

Posebne evidencije o drugim osobama koje rade kod poslodavca

Novinu također predstavlja i nužnost vođenja evidencija o drugim osobama koje rade kod poslodavca i obavljaju određene poslove, a nisu zaposlene kod poslodavca. Ta se obveza odnosi npr. na radnike ustupljene od agencija za zapošljavanje, osobe koje se kod poslodavaca nalaze na stručnom osposobljavanju, redovne studente koji rade kod poslodavca putem student servisa, redovite učenike i sl.

Važno je također naglasiti da je obveza poslodavca trajno čuvati evidencije o zaposlenicima dok evidencije o osobama koje nisu u radnom odnosu poslodavac mora čuvati kroz razdoblje od šest (6) godina.

Sankcije poslodavcima

Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti evidenciju o radnicima i o radnom vremenu, a za slučaj da poslodavac takve evidencije ne vodi, da ih ne vodi u propisanom sadržaju ili ih ne dostavi inspekciji propisane su visoke kazne. Kazna za poslodavca pravnu osobu može iznositi od 61.000 kn do 100.000 kn, a za poslodavca fizičku osobu i za odgovornu osobu kod poslodavca od 7.000 do 10.000 kn. Osim visoke kazne kojoj se izlaže poslodavac nepoštivanjem propisa, on preuzima i dodatni rizik u slučaju radnog spora s zaposlenikom koji je vezan za radno vrijeme. U ovom slučaju teret dokazivanja je na poslodavcu, a ne na radniku koji je pokrenuo postupak za zaštitu svojih prava. Ta činjenica predstavlja još jedan dodatni motiv poslodavcu za ažurno i točno vođenje spomenutih evidencija.


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Ma kako sposobni bili jednostavno trebate djelatnike, ali i oni trebaju vas. S pravim timom možete stvoriti mrežu poslovnih veza s kojim ćete lude...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Ljudski resursi

Možda se čini očiglednim, ali većina ljudi koji brzo (i često) budu unaprijeđeni dobri su u onome što rade.

Lifestyle

Je li moguće ostati pozitivan kada se svakodnevno suočavate s negativnim iskustvom?

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.