Primjer izračuna mjesečnog predujma poreza za mjesec ožujak 2016.

Obrtnik s prebivalištem u Zagrebu koji uzdržava suprugu, obavljao je djelatnost  tijekom cijele 2015. i prema podacima iz poslovnih knjiga ostvario je dohodak od samostalne djelatnosti u svoti od 100.000,00 kn, a tijekom godine je uplatio  predujma poreza u svoti od 12.000,00 kn.

Uz dohodak od samostalne djelatnosti, ostvario je i dohodak od osiguranja u svoti od 30.000,00 kn kojeg je također iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi.

Mjesečni predujam za tekuće razdoblje u 2016. izračunava se na slijedeći način.

red..br.NazivSvota u kn
1.dohodak od samostalne djelatnosti za 2015.100.000,00
2.dohodak od osiguranja30.000,00
3.ukupno ostvareni dohodak za 2015. (1+2)130.000,00
4.osobni odbitak (faktor 1,5 x 2.600,00)46.800,00
5.porezna osnovica (3-4)83.200,00
6.porez po stopi od 12%  – do 26.400,00 kn3.168,00
7.porez po stopi od 25%  – 56.800,00 kn14.200,00
8.ukupno porez (6+7)17.368,00
9.stopa prireza  za grad Zagreb 18%3.126,24
10.ukupno porez i prirez  (8+9)20.494,24
11.udio dohotka od samostalne djelatnosti u ukupnom dohotku (100.000,00/130.000,00 x 100)76,92%
12.godišnja obveza poreza i prireza 20.494,24 x 76,92%15.764,17
13.mjesečni predujam poreza i prireza za tekuće  razdoblje 2016.  (12/12)1.313,68

 

Novi predujam porezni obveznici plaćaju za mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je istekao rok za podnošenje porezne prijave, i to sve do podnošenja slijedeće godišnje porezne prijave. To znači da je obrtnik prema ukupno utvrđenom porezu i prirezu za 2015., novi predujam u svoti od 1.313,68 kn obvezan uplatiti za mjesec ožujak 2016., s rokom dospijeća do kraja travnja 2016.

Prema Naredbi o uplatnim računima, predujam poreza i prireza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika koristeći IBAN konstrukciju računa, i to npr:

  • za  grad Samobor Þ HR7510010051738012004;
  • za grad Karlovac Þ HR1310010051717912004.
  • Kako je porez na dohodak i prirez poreza na dohodak, vlastiti prihod proračuna, to su na standardiziranim Obrascima platnog prometa HUB-3 ili HUB 3A, obrtnici obvezni upisati:
  • u polje “model” Þ brojčanu oznaku HR68
  • u polje “poziv na broj odobrenja”Þ  podatak prvi – šifru konta ili brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje – 1430 za predujam poreza i prireza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja, te podatak drugi – OIB obrtnika od 11 znamenki kojeg je dodijelilo MF – Porezna uprava.

za Verlag Dashöfer d.o.o.: mr.sc. Mirjana Mahović-Komljenović, dipl.oec.

VD-banner

Podijeli

Odgovori

Top