Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Financije

Donosimo detaljne informacije o podnošenju prijave poreza na dohodak za 2011. godinu

Za 2011. godinu predviđa se mogući manji broj prijava od prošle godine zbog izmjena poreznih propisa. Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2011. godinu najkasnije do 29. veljače 2012.

Za 2011. godinu predviđa se mogući manji broj prijava od prošle godine zbog izmjena poreznih propisa. Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2011. godinu najkasnije do 29. veljače 2012.

I. Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu

Prema članku 39. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11; dalje u tekstu Zakon), godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi:

1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona (plaću/mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno,

2. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema članku 19. do 24. Zakona na temelju propisanih poslovnih knjiga,

3. rezident ako dohodak iz članka 39. stavka 1. Zakona ostvari izravno iz inozemstva i/ili ako dohodak iz članka 5. Zakona ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama Zakona.

4. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak,

5. porezni obveznik ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak,

6. rezident član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji po osnovi rada na brodu ostvari dohodak od nesamostalnog rada.

Porezni obveznik obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu). Ako uz dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. Zakona.

Prema članku 39. stavku 6. Zakona, obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.

Godišnja porezna prijava za 2011. podnosi se na izmijenjenom Obrascu DOH budući da se od ove godine više ne mogu koristiti određene porezne olakšice koje su se mogle koristiti ranijih godina (za uplaćene premije osiguranja, zdravstvene usluge i stambene potrebe).

II. Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu

Prema članku 40. stavku 1. Zakona, godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

1. dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona (plaću/mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno, i/ili

2. dohodak od imovine i imovinskih prava iz članka 27. Zakona (dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga) i/ili,

3. dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona i/ili,

4. dohodak od osiguranja iz članka 31. Zakona i/ili,

5. drugi dohodak iz članka 32. Zakona,

a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. Zakona.

U skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona i člankom 86. stavkom 2. Pravilnika, porezni obveznik koji nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, može istu podnijeti po osnovi ostvarenog dohotka radi ostvarivanja prava na:

1. korištenje osobnog odbitka iz članka 36. i članka 54. Zakona,

2. ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,

3. korištenje stvarno nastalih izdataka pri utvrđivanju dohotka od imovinskih prava prema članku 27. stavku 4. Zakona,

4. druga prava propisana zakonima.

Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja navedenih prava, obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni oporezivi dohodak u poreznom razdoblju prema članku 5. Zakona.

III. Porezne olakšice koje se mogu koristiti pri podnošenju godišnje porezne prijave

U primjeni su slijedeće porezne olakšice, odnosno umanjenja dohotka, prema članku 36. i 54. stavku 1. Zakona:
o osnovni osobni odbitak (1.800,00 kuna mjesečno, odnosno umirovljenik do 3.200,00 kuna mjesečno)
o osobni odbitak za uzdržavane članove i uzdržavanu djecu te njihovu i vlastitu invalidnost / tjelesno oštećenje poreznog obveznika
o uvećani osnovni osobni odbitak za područja posebne državne skrbi i brdsko – planinska područja (porezni obveznici koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima utvrđenim posebnim zakonima, mogu koristiti uvećani osnovni osobni odbitak, i to 3.840,00 kuna mjesečno za prvu skupinu PPDS, 3.200,00 kuna mjesečno za drugu skupinu PPDS i 2.400,00 kuna mjesečno za treću skupnu i brdsko-planinska područja)
o uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje
o darovanja za kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava.
Također, porezni obveznici mogu koristiti i oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide (HRVI) i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te sukladno članku 53. Zakona HRVI ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada razmjerno stupnju svoje invalidnosti.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva), odnosno obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona, mogu i dalje koristiti porezne olakšice odnosno umanjenja dohotka prema članku 6. stavku 3. i članku 54. stavku 2. Zakona, odnosno mogu umanjiti dohodak za:
o iznos isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa na plaću novim radnicima
o iznos državne potpore za naukovanje za obrtnička zanimanja, prema posebnim propisima
o iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, prema posebnim propisima
o izdatke istraživanja i razvoja
o preneseni gubitak (prijenos sljedećih 5 godina)
Ako obavljaju djelatnosti na područjima posebne državne skrbi (PPDS) i brdsko-planinskim područjima (BPP) tada mogu umanjiti porez na dohodak od tih djelatnosti za 100% na PPDS prve skupine, 75% na PPDS druge skupine i 25% na PPDS treće skupine i BPP.

IV. Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2011. godinu

U skladu s člankom 42. Zakona i člankom 62. stavkom 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11), porezni obveznici koji su obvezni ili žele podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2011. godinu, obvezni su je podnijeti po isteku godine, najkasnije do 29. veljače 2012.

V. STATISTIKA

Za 2010. godinu Porezna uprava zaprimila je 884.234 godišnjih prijava poreza na dohodak, po kojima je povrat poreza na dohodak iznosio 1,328 milijardi kuna (stanje na dan 11. siječnja 2012.).

Za 2011. godinu predviđa se mogući manji broj prijava od prošle godine zbog izmjena poreznih propisa, a točni podaci bit će poznati nakon isteka zakonskog roka za podnošenje godišnje porezne prijave.

Ministarstvo financija

Napisao

Pročitajte još:

Novosti

Obrtnik s prebivalištem u Zagrebu koji uzdržava suprugu, obavljao je djelatnost  tijekom cijele 2015. i prema podacima iz poslovnih knjiga ostvario je dohodak od...

Novosti

Hrvatska je postala 122. članicom OECD Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe, te će u potpunosti uskladiti pravni okvir s...

Novosti

Poreznici su ove godine zaprimili oko 690 tisuća prijava poreza na dohodak za prošlu godinu, a prve povrate više uplaćenog poreza građani mogu očekivati...

Novosti

Porezna prijava poreza na dohodak nekima je izvor dodatne zarade kroz povrat poreza, dok je drugima „nužno zlo“ koje rezultira dodatnim poreznim davanjima. Kako...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.